Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår reformer i medling i tvistemål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2010 8.20
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att tingsrätten ska kunna stadfästa en förlikning som ingåtts i medling utanför domstolen så att den blir verkställbar. På detta sätt kan till exempel en överenskommen ersättning vid behov drivas in genom utsökning. Med medling utanför domstol avses bl.a. Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande och andra motsvarande förfaranden.

Reformen syftar till att genomföra EU:s medlingsdirektiv som gäller privatpersoners och sammanslutningars tvister. Enligt arbetsgruppen ska bestämmelserna tillämpas på förlikningar som ingåtts i Finland och sådana förlikningar i andra EU-länder som gäller gränsöverskridande tvister. Lagen gäller dock inte förlikningar som ingåtts i Danmark, eftersom Danmark inte är med i EU:s civilrättsliga samarbete.

Enligt gällande lagstiftning är enbart förlikningar som stadfästs vid medling i domstol eller i samband med rättegång samt av socialnämnden fastställda avtal som gäller vårdnad om barn och underhåll för barn verkställbara. Enligt arbetsgruppens bedömning skulle den föreslagna reformen öka antalet medlingstjänser som tillhandahålls av privata aktörer och organisationer samt användningen av dessa tjänster. Medling är oftast ett förmånligare sätt att lösa tvister än en rättegång.

Bestämmelserna ska tillämpas också på förlikningar som ingåtts i medling vid brott till den del de gäller tvistemål, till exempel skadestånd.

Arbetsgruppen föreslår även några ändringar till förfarandet vid medling i domstol vid tvistemål. I fortsättningen ska medling i domstol genomföras utan att allmänheten är närvarande, om inte parterna kommer överens om något annat. För närvarande är medling i domstol ett offentligt förfarande på samma sätt som en rättegång. Arbetsgruppen anser att denna ändring är nödvändig, eftersom allmänhetens närvaro gör det svårare att skapa ett sådant förtroendefullt klimat, som eftersträvas vid medling. Handlingarna och avgörandet vid medling i domstol ska dock fortfarande vara offentliga.

För att trygga förtroligheten ska medlarna dessutom omfattas av bevisningsförbud. Medlaren eller medlarens biträde får inte i en rättegång som gäller ett tvistemål vittna om vad han eller hon har fått veta i sitt arbete, om det inte finns synnerliga skäl att höra medlaren. Parterna i medlingen kan dock ge sitt samtycke till att medlaren hörs som vittne.

Preskriptionen av en skuld avbryts för den tid då fordran behandlas vid medling. Den nya preskriptionstiden börjar löpa när medlingen har avslutats.


Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 09 1606 7704

Tuija Brax
Tillbaka till toppen