Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda genomförandet av direktivet om grupptalan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2021 13.06
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till lagstiftning om genomförandet av EU-direktivet om grupptalan.

Syftet med direktivet om grupptalan är att främja iakttagandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas rättigheter i medlemsstaterna. Avsikten är att säkerställa att det i alla EU-medlemsstater finns minst ett effektivt förfarande som gör det möjligt för en så kallad godkänd enhet att väcka grupptalan mot en näringsidkare som kränker konsumenternas rättigheter och för att skydda konsumenternas gemensamma intressen. Till en godkänd enhet kan utses en konsumentorganisation eller en myndighet som kan väcka talan för en konsumentgrupps räkning. På detta sätt blir enskilda konsumenter inte tvungna att agera ensam i ärendet.

Målet med en grupptalan är att stärka konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för förluster till följd av att en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumentens rättigheter. I förfarandet med grupptalan ska det vara möjligt att kräva att en näringsidkare förbjuds fortsätta med sådant agerande som utgör en överträdelse av unionsrätten. Dessutom ska det vara möjligt att kräva gottgörelse för den förlust eller skada som konsumenten har lidit av näringsidkarens förfarande. Syftet med EU-direktivet om grupptalan är att säkerställa konsumenternas rättigheter inom hela unionen.

Direktivet om grupptalan är betydligt mer omfattande än den lag om grupptalan som för närvarande är i kraft i Finland. Enligt lagen om grupptalan är det endast konsumentombudsmannen som kan väcka talan för en grupp konsumenter. 

Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av januari 2022. EU-direktivet om grupptalan trädde ikraft i slutet av 2020. Medlemsstaterna ska senast i december 2022 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Mer information: 
Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 276, [email protected] (anträffbar nästa gång den 3 maj 2021)
Pekka Pulkkinen, enhetschef, tfn 0295 150 224, [email protected] 

EU-direktivet om om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Tillbaka till toppen