Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår: Uppgifter om konkursgäldenärers egendom utreds med hjälp av utmätningsmän

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2010 7.30
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att boförvaltaren ska kunna begära att en utsökningsutredning görs för att de uppgifter som krävs för en boutredning ska fås. Förfarandet ska främst tillämpas då konkursgäldenären har rätt att tiga i enlighet med människorättskonventionen.

Europeiska människorättsdomstolen har konstaterat att konkursgäldenären har med stöd av s.k. skydd mot självkriminalisering rätt att tiga och låta bli att lämna uppgifter om sin egendom, om det finns risk för att gäldenären på grund av de lämnade uppgifterna skulle medverka till att ett brott begått av honom eller henne blir utrett.

Till utmätningsmannen ska konkursgäldenären vara skyldig att lämna uppgifter i alla situationer. För att trygga gäldenärens rättigheter föreslår arbetsgruppen att de uppgifter som har fåtts vid en utsökningsutredning inte får användas i avsikt att åtal väcks mot gäldenären eller i ett brottmål mot gäldenären. I stället ska uppgifterna kunna användas för att återvinna egendom till boet. På det sättet strävar man efter att förverkliga både borgenärens rätt att få betalning och gäldenärens mänskliga rättigheter.

Gäldenären är skyldig att tala sanning vid en utsökningsutredning. Förbudet mot att i ett brottmål utnyttja de uppgifter som har fåtts vid en utsökningsutredning skasåledes inte gälla de fall då gäldenären misstänks ha hemlighållit uppgifter eller ha lämnat felaktiga uppgifter vid utsökningsutredningen i fråga.

Därtill föreslår arbetsgruppen att inledande av utredning av brottsmisstankar ska snabbas upp och förenklas på det sättet att åklagarna inte längre ska undersöka gäldenärsutredningar eller inhämta uppgifter för att inleda en brottsutredning. I regel ska boförvaltaren göra en brottsanmälan direkt till polisen. Genom beslut av konkursombudsmannen ska det till boförvaltaren av statens medel kunna betalas ersättning för det extraarbete som föranleds av att göra anmälan, om konkursboet är medellöst.

Arbetsgruppen föreslår att tidsfristen för väckande av talan om återvinning ska förlängas från nuvarande sex månader till ett år. Tiden ska dock räknas från det att konkursen började, dvs. från en tidigare tidpunkt än för närvarande.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Linna, tfn 09 1606 7718
konkursombudsman Eeva Arko-Koski, tfn 010 366 5102
e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen