Hoppa till innehåll
Media

En bedömningspromemoria om effektivisering av övervakningen av besöksförbud har färdigställts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2019 10.41
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en promemoria där man bedömer behovet av och förutsättningarna för att ta i bruk elektronisk övervakning av besöksförbud. I promemorian bedöms dessutom andra alternativ för att effektivisera övervakningen av besöksförbud.

Att meddela besöksförbud är ett sätt att förebygga återkommande våld i nära relationer. Den som har meddelats besöksförbud kan bryta mot besöksförbudet på många olika sätt, t.ex. genom telefonsamtal eller textmeddelanden eller genom att lurpassa vid offrets bostad eller följa efter offret i bil. Övervakningen av att besöksförbudet iakttas är för närvarande i praktiken beroende av att offret meddelar polisen om brott mot besöksförbudet.

För att elektronisk övervakning av besöksförbud ska kunna tas i bruk behöver lagstiftningen ändras så att elektronisk övervakning av besöksförbud och brott mot den tas in som en del av rekvisiten för brott mot besöksförbud eller för olaga förföljelse.

Elektronisk övervakning av besöksförbud kan användas bara i vissa fall

Enligt promemorian kan elektronisk övervakning av besöksförbud snarast användas i fall där besöksförbudet gäller vistelse inom ett visst område. Genom elektronisk övervakning kan man alltså övervaka att besöksförbudet iakttas när det i beslutet om besöksförbud har fastställts områden där den som har meddelats besöksförbudet inte får vistas. Enligt en preliminär bedömning skulle detta beröra ca 70 personer årligen.

Elektronisk övervakning skulle öka sannolikheten för att den som bryter mot ett besöksförbud åker fast. Dessutom skulle det göra att polisen i tätt bebodda områden kan agera snabbt i akuta situationer och göra det lättare att samla bevis för en fällande dom för brott mot besöksförbud.

För den som meddelats besöksförbud medför elektronisk övervakning nya begränsningar. Rörelsefriheten skulle inte begränsas mer än för närvarande, men det skulle samlas in information om den som meddelats besöksförbud, och den elektroniska övervakningen skulle kräva att anordningarna underhålls och att de bärs. För att elektronisk övervakning ska kunna tas i bruk krävs det därför en grundlig bedömning med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheterna.

I Finland används teknisk övervakning i samband med övervakad frihet på prov. De anordningar som används för det lämpar sig som sådana ändå inte för övervakning av besöksförbud, utan systemet måste utvecklas. Enligt erfarenheter i de nordiska länderna orsakar ibruktagandet av tekniska tillämpningar stora kostnader.

Andra alternativ för att effektivisera övervakningen

Det finns ett behov av att effektivare hänvisa våldsoffret och våldsverkaren till vård i samband med att besöksförbud meddelas. MARAK-metoden, som har utvecklats för att hjälpa offret, används redan på 35 orter. Utbildningen för MARAK-arbetsgrupper bör vidareutvecklas när det gäller att känna igen situationer med besöksförbud eller olaga förföljelse och att skydda offren i dessa situationer. Dessutom bör det utredas om det kan ordnas säkerhetsanordningar och andra sätt att förbättra offrets fysiska trygghet.

För att hänvisa våldsverkare till vård har man utvecklat verksamhetsmodellen Katkaise väkivalta (Bryt våldet), där polisen förmedlar våldsverkarens kontaktuppgifter till ett program för avbrytande av våld för att få hen att gå med i programmet. Denna modell skulle kunna spridas för att våldsverkare effektivare ska få hjälp.

Ansökningarna om besöksförbud minskar

Antalet ansökningar om besöksförbud har minskat. År 2018 behandlades i domstol knappt 2 100 ärenden, varav drygt 900 ledde till att ett besöksförbud trädde i kraft.

För ansökan om besöksförbud tas det ut en avgift, om ansökan avslås. Avgiften infördes vid ingången av 2016. Statistiken visar inte om det är avgiften som har påverkat antalet ansökningar eller om det är fråga om normala årliga variationer.

Ansökan om besöksförbud avgörs i tingsrätten. Polisen kan meddela ett tillfälligt besöksförbud i samband med förundersökning.

Justitieministeriet sänder bedömningspromemorian på remiss.

Ytterligare information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150223, [email protected]

Bedömningspromemoria om effektivisering av övervakningen av besöksförbud (på finska) 

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen