Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelser om åtskiljande av sambors egendom intas i lag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2010 7.05
Pressmeddelande -

Det föreslås att det stiftas en lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll. Lagen ska tillämpas på åtskiljande av sambors egendom när samboförhållandet upphör. Samborna ska ha rätt att ansöka om förordnande av en skiftesman för att förrätta åtskiljandet. En sambo ska dessutom under vissa förutsättningar ha rätt till gottgörelse för sina insatser för det gemensamma hushållet.

Statsrådet godkände propositionens innehåll och avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen i dag, den 9 april.

Syftet med reformen är att främja rättvisa vid fördelningen av egendom som har samlats under samboförhållandet och att tillhandahålla ett förfarande för tvistlösning i de fall där samborna inte kan nå samförstånd. Syftet med förslaget är inte att jämställa sambor med gifta par. Förslaget avviker från Sveriges modell där sambor har nästan likadana rättigheter i fråga om gemensam bostad och bohag som gifta par.

De förslagna bestämmelserna ska gälla sambor som har bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller har eller har haft ett gemensamt barn eller har eller har haft gemensam vårdnad om ett barn. Bestämmelserna ska gälla alla sambor, både när parterna är av olika kön och när de är av samma kön. Sambor ska genom ett ömsesidigt avtal kunna avvika från de flesta bestämmelserna i den föreslagna lagen.

Enligt förslaget ska en sambo ha rätt att kräva åtskiljande av egendom när samboförhållandet upphör. Utgångspunkten vid åtskiljandet är att vardera sambon behåller sin egendom. Lös egendom ska dock anses vara gemensam, om det inte kan klarläggas vem av parterna äger den.

En sambo ska ha rätt till gottgörelse, om sambon under samboförhållandet har hjälpt sin partner att öka dennes tillgångar och ett åtskiljande utifrån ägandeförhållandet skulle leda till att den ena sambon gynnas på bekostnad av den andra. Rätten till gottgörelse förutsätter dock att obalansen mellan insatserna inte är ringa.

Insatser för det gemensamma hushållet som ger rätt till gottgörelse är till exempel hushållsarbete i hemmet medan den andra sambon ökar sina tillgångar genom förvärvsarbete. Även betydande byggnadsarbete och reparationer eller långvarigt vårdarbete i hemmet till förmån för den andra sambon ska kunna ge rätt till gottgörelse.

Åtskiljandet av sambornas egendom kan förrättas av en skiftesman

Regeringspropositionen som nu överlämnas ger sambor möjlighet att avgöra tvister som gäller egendom med hjälp av en skiftesman utanför domstolen.

Samborna kan sinsemellan komma överens om egendomsfördelningen och gottgörelse. Om samborna inte kan enas om saken kan de hos tingsrätten ansöka om förordnande av en skiftesman. Skiftesmannen förrättar åtskiljandet av sambornas egendom och avgör eventuella anspråk på gottgörelse Som bevis på åtskiljandet upprättas en åtskiljandehandling. Om någon skiftesman inte har sökts, kan yrkande på gottgörelse också föras till tingsrätten för avgörande.

Rätten till gottgörelse övergår till arvingarna efter en sambos död. Ett yrkande på gottgörelse får på motsvarande sätt också riktas till en sambos arvingar.

Rätten till gottgörelse förfaller, om gottgörelse inte har yrkats inom sex månader från åtskiljandet. Om åtskiljande av sambornas egendom inte förrättas, förfaller rätten till gottgörelse tre år efter en sambos död eller från det att samborna varaktigt flyttade isär.

Skyddet för sambor ska kompletteras så att en sambo får möjlighet till bidrag enligt prövning ur dödsboet efter den andra sambons död. Bidraget syftar till att lindra den plötsliga förändringen i den efterlevandes försörjning om den efterlevande sambon har varit ekonomiskt beroende av sin avlidna sambo.

De föreslagna ändringarna uppskattas leda till ungefär 100-150 ansökningar om förordnande av skiftesman per år.


Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tel.040 523 8202
e-post: e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen