Hoppa till innehåll
Media

Beredning av en lag om medborgarinitiativ ska inledas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2010 7.00
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet börjar bereda ett lagförslag om medborgarinitiativ på statlig nivå. Projektet anknyter till förslaget om ändring av grundlagen, som nu är under riksdagens behandling. Avsikten är att medborgarnas rätt till inflytande kompletteras med ett nytt system för medborgarinitiativ, enligt vilket minst 50 000 röstberättigade finska medborgare ska ha rätt att tillställa riksdagen initiativ om att en lag ska stiftas.

Arbetsgruppen ska bereda ett lagförslag om medborgarinitiativ på statlig nivå samt de ändringar som behövs i riksdagens arbetsordning. Syftet är att lagstiftningen som gäller medborgarinitiativ ska träda i kraft år 2012, samtidigt med grundlagsreformen.

I Lissabonfördraget beslutade man om ett nytt system för medborgarinitiativ inom EU, enligt vilket minst en miljon EU-medborgare från ett visst antal medlemsstater kan lämna in ett lagstiftningsinitiativ till Europeiska kommissionen. Förordningsförslaget om detta behandlas som bäst av Europaparlamentet. Justitieministeriets arbetsgrupp ska i sitt arbete ta i beaktande EU:s system för medborgarinitiativ och bereda även de eventuella nationella bestämmelser som är förknippade med det.

Arbetsgruppens förslag ska bli färdigt senast den 31 mars 2011. I arbetet bör man i stor utsträckning höra olika medborgarorganisationer.

I regeringens proposition om ändring av grundlagen konstaterar man att möjligheten att ta medborgarinitiativ ska stärka och komplettera den representativa demokratin. Det ska ge väljarna möjlighet att inverka direkt på dagordningen för det politiska beslutsfattandet och få upp ärenden till behandling i riksdagen. Också oroväckande drag i det representativa systemets utveckling, särskilt den sjunkande trenden för röstningsaktiviteten, talar för att formerna för direkt demokrati ska utvecklas.

Den likartade utvecklingen i det övriga Europa talar för att medborgarnas påverkningsmöjligheter bör stärkas även i Finland. Olika slags system för medborgarinitiativ finns nuförtiden bland annat i Nederländerna, Österrike, Spanien, Portugal, Italien, Polen och Ungern. I Finland finns medborgarinitiativ för närvarande enbart på kommunal nivå.

Ordförande för arbetsgruppen är lagstiftningsrådet Tuula Majuri (justitieministeriet). Medlemmarna är riksdagsledamot Ulla Karvo (Samlingspartiets riksdagsgrupp),
riksdagsledamot Aila Paloniemi (Centerns riksdagsgrupp), riksdagsledamot Antti Vuolanne (Socialdemokratiska riksdagsgruppen), riksdagsledamot Kari Uotila
(Vänsterförbundets riksdagsgrupp), riksdagsledamot Johanna Sumuvuori (Gröna riksdagsgruppen), lagstiftningssekreterare Tina Harms (Svenska riksdagsgruppen),
riksdagsledamot Toimi Kankaanniemi (Kristdemokratiska riksdagsgruppen), riskdagsledamot Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannfinländarnas riksdagsgrupp), utskottsrådet Petri Helander (riksdagen), valdirektör Arto Jääskeläinen (justitieministeriet), professor Tuomas Ojanen (Helsingfors universitet), äldre riksdagssekreterare Maija-Leena Paavola (riksdagen), chefen för informationstjänsten Timo Salovaara (Befolkningsregistercentralen) samt akademiforskare, docent Maija Setälä (Åbo universitet). Sekreterare är specialsakkunnig Kaisa Tiusanen och lagstiftningsrådet Sina Uotila (justitieministeriet).

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 09 1606 7697
e-post: fö[email protected]

Information om projektet (på finska) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi.

Tuija Brax
Tillbaka till toppen