Hoppa till innehåll
Media

Brottsoffers rättigheter reformeras i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 13.59
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag för att förbättra brottsoffrens ställning. Kommissionen föreslår ändringar i det s.k. brottsofferdirektivet för att förbättra rådgivnings-, skydds- och stödtjänsterna för brottsoffer och för att trygga rättigheterna för offer som är barn och offer med funktionsnedsättning. Statsrådet anser att det är viktigt att brottsoffrets ställning utvecklas och understöder stärkandet av offrets rättigheter på EU-nivå.

Brottsofferdirektivet, som antogs 2012, har haft en viktig roll när det gäller att stärka brottsoffrens rättigheter och en rättsskipning där brottsoffren står i fokus i EU. Kommissionen har bedömt att det dock finns vissa problem med tillämpningen av brottsofferdirektivet. Syftet med revideringen av direktivet är att offren bättre ska få information, skydd och stöd. Ett ytterligare mål är att offren bättre ska kunna delta i straffrättsliga förfaranden och ha bättre möjligheter att få ersättning för den skada som brottet orsakat.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till målen i förslaget till direktiv. Genom förslaget kan man också främja uppnåendet av de mål i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering som gäller brottsoffer. Enligt statsrådet bör kommissionens förslag och deras förhållande till Finlands servicesystem dock granskas noggrant. I synnerhet förslagen som gäller skadestånd till offer förhåller man sig mycket reserverat till, eftersom de innebär en betydande ändring i Finlands system för brottsskadeersättningar. Vid förhandlingarna ska man se till att EU-regleringen är tydlig, ändamålsenlig och förenlig med den nationella lagstiftningen.

Ytterligare information: Katja Repo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 085, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen