Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Dataskydd och skuldindrivning på agendan vid EU:s justitieministermöte

Justitieministeriet
3.12.2013 11.25
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 5–6 december. I rättsliga frågor företräds Finland av Finlands ständiga representant, ambassadör Pilvi-Sisko Vierre-Villeneuve och justitieministeriets kanslichef Tiina Astola. Detta är det sista ministermötet för rättsliga och inrikes frågor under Litauens ordförandeskap.

Rådet fortsätter beredningen av EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning. En fråga som fortsättningsvis ska diskuteras är den så kallade principen om en enda kontaktpunkt. Principen ska trygga en smidig behandling av personuppgifter när registerföraren (t.ex. ett internationellt företag) har verksamhet i flera medlemsstater. En central fråga är hurdana befogenheter dataskyddsmyndigheten i företagets huvudsakliga driftsställe kan ha. Förhandlingarna om dataskyddspaketet kommer att fortsätta år 2014 under Greklands ordförandeskap.

Ordförandelandet har som mål att få justitieministrarna att nå samförstånd om förordningsförslaget om ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar. Förslaget syftar till att effektivisera gränsöverskridande skuldindrivning. Genom den föreslagna förordningen ska det införas ett europeiskt förfarande för bevarande av bankkontotillgångar, genom vilket fordringsägare kan förhindra att deras gäldenärers tillgångar förs över till eller tas ut från bankkonton i Europeiska unionen.

Förslaget till ändring av EU:s insolvensförordning ska också diskuteras vid mötet. Enligt förslaget ska det inom EU inrättas ett insolvensregister som är kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten på internet. Registret ska innehålla uppgifter bl.a. om konkurser och företagssaneringar. Finland anser att uppgifter som gäller privatpersoners skuldsaneringar inte ska tas in i ett register som är öppet för allmänheten.

Rådet ska enligt planerna godkänna ett beslut om undertecknande av det så kallade PNR-avtalet om användning och överföring av passageraruppgifter mellan EU och Kanada. Ingåendet av avtalet kräver ännu Europaparlamentets godkännande.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170, samt specialsakkunniga Sami Kiriakos (straffrätt), EUR, tfn +32 2 2878 594 och Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), EUR, tfn +32 2 2878 431

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
EU
Tillbaka till toppen