Hoppa till innehåll
Media

Dataskyddsförordningen har etablerat beaktandet av skyddet för personuppgifter som en del av organisationernas verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 10.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har ordnat en remissbehandling för att utreda erfarenheterna av tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och hur den fungerar i Finland. Utlåtanden lämnades av sammanlagt 66 organisationer som representerade både den offentliga och den privata sektorn.

EU:s allmänna dataskyddsförordning är en EU-rättsakt som reglerar behandlingen av personuppgifter och som började tillämpas i alla EU-länder våren 2018. Förordningen har stärkt skyddet för personuppgifter och erbjudit människorna fler sätt att ha kontroll över behandlingen av sina personuppgifter.

Remissinstanserna ansåg att den största nyttan med den allmänna dataskyddsförordningen är att enskilda personer och organisationer är mer medvetna om skyddet av personuppgifter tack vare förordningen. Det ansågs också vara till fördel att de registrerades rättigheter stärks och att skyddet för personuppgifter etableras som en del av organisationernas normala verksamhet.

En utmaning har varit att organisationerna upplever förordningen som svårbegriplig och mångtydig. Dessutom har de upplevt det svårt att samordna förordningen med den övriga lagstiftningen. En del av skyldigheterna i förordningen upplevs också som belastande.

Remissinstanserna ser positivt på en enhetlig europeisk lagstiftning. Dock nämnde de skillnaderna i EU-ländernas nationella lagstiftningar som en utmaning. Skillnaderna beror på förordningens nationella handlingsutrymme och på skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller genomförandet av förordningen.

Justitieministeriet samlade in utlåtanden under perioden 14 augusti–6 september 2023. Remissbehandlingen hänför sig till den utvärdering av hur EU:s allmänna dataskyddsförordning fungerar som kommissionen nu gör för andra gången. Avsikten är att kommissionens rapport om utvärderingen publiceras sommaren 2024. Rådets ståndpunkt, som kommissionen beaktar vid utvärderingen, godkändes i december 2023.

Mer information:
Silja Kantonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 081, [email protected]

Erfarenheter av tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Finland: Sammandrag av utlåtandena (på finska)
Rådets ståndpunkt och slutsatser om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
Vanliga frågor om EU:s dataskyddsförordning på webbplatsen för dataombudsmannens byrå

Tillbaka till toppen