Hoppa till innehåll
Media

Den normala längden på skuldsaneringens betalningsprogram ska förkortas till tre år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 10.51
Pressmeddelande -

Det föreslås att den tid ett betalningsprogram vid skuldsanering för privatpersoner enligt huvudregeln är i kraft förkortas från nuvarande fem år till tre år. Regeringen godkände propositionens innehåll och avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen den 30 maj 2010.

Enligt den gällande lagen är ett betalningsprogram vanligen i kraft fem år, men på särskilda grunder kan ett kortare betalningsprogram fastställas. Ett s.k. nollprogram som fastställs på grund av att gäldenären saknar betalningsmån är för närvarande alltid i kraft fem år.

Det föreslås i propositionen att det normala betalningsprogrammet i fortsättningen ska vara i kraft tre år och att det inte ska kunna förkortas. Som för närvarande ska nollprogrammet vara i kraft fem år. Nollprogrammet ska kunna förkortas endast om gäldenären permanent saknar betalningsförmåga till exempel på grund av sjukdom eller ålder.

Enligt den gällande lagen kan skuldsanering också beviljas en gäldenär trots ett allmänt hinder för skuldsanering, till exempel uppenbart lättsinnig skuldsättning. Vid prövningen beaktas bland annat den tid som har förflutit sedan gäldenären skuldsatte sig. Enligt förslaget ska betalningsprogrammets längd i sådana fall där skuldsanering har beviljats trots hinder vara i kraft fem år såsom hittills. Gäldenärens permanenta avsaknad av betalningsförmåga utgör ett undantag också i detta fall.

Lagen ska inte gälla gamla betalningsprogram som har fastställts före lagens ikraftträdande.

Syftet med propositionen är att främja överskuldsatta personers möjligheter att snabbt återvända till samhället som aktiva aktörer. Propositionen är den första delen av den mer omfattande revideringen av skuldsaneringslagen. Avsikten är att skuldsaneringsförfarandet ska vara så rättvist, sporrande och enkelt som möjligt med avseende på både gäldenärer och borgenärer.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Linna, tfn 09 1606 7718 (anträffbar torsdagen den 29 april)
specialsakkunig Kirsi Pulkkinen, tfn 09 1606 7722

Information om revideringen av skuldsaneringslagen

Tillbaka till toppen