Hoppa till innehåll
Media

Den reformerade Bryssel I-förordningen börjar tillämpas år 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2012 11.10
Pressmeddelande -

Europeiska unionens råd har vid sitt möte den 6. december godkänt reformen av den s.k. Bryssel I-förordningen. Förordningen är ett av de viktigaste instrumenten när det gäller samarbetet på privaträttens område, och den innehåller bestämmelser om domstolars behörighet samt erkännande och verkställighet av domar.

Syftet med reformen är att ytterligare underlätta avgörandet av tvister med internationella anknytningar och förbättra verkställigheten av domstolsbeslut över gränserna.

Den viktigaste ändringen handlar om att avskaffa det så kallade exekvaturförfarandet, där en utländsk dom förklaras verkställbar. Enligt det nya förfaringssättet ska svaranden själv genom ansökan inleda ett förfarande för att hindra verkställigheten av en dom. Om ingen ansökan görs, verkställs en dom som har meddelats i en annan medlemsstat direkt, på samma sätt som en nationell dom.

I fortsättningen kan förordningens behörighetsbestämmelser i vissa fall, såsom vid rättegångar som gäller konsument- och anställningsavtal, tillämpas till den svagare partens fördel även när svaranden har hemvist utanför EU.

Reformen ökar betydelsen av avtal om val av behörig domstol. I en situation där rättegången har inletts också i en annan domstol än den som avses i avtalet om val av behörig domstol, avgörs frågan om behörigheten av den domstol som har utsetts i avtalet. Handläggningenav ärendet fortsätter först efter att frågan om behörighet har avgjorts.

I fortsättningen kan interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder verkställas även om beslut om dessa har fattats utan att höra motparten. Förutsättningen är att den domstol som har beslutat om åtgärden är behörig att pröva målet i sak och att beslutet har delgivits motparten.

Som det nu ser ut börjar tillämpningen av den reformerade förordningen år 2015.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen