Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att en del av domstolspraktiken utsträcks till hovrätterna och förvaltningsdomstolarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2010 22.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att domstolspraktikanternas, dvs. notariernas, praktik till en del utsträcks från tingsrätterna till hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Enligt förslaget ska en liten del av praktikanterna efter det första halva året vid en tingsrätt kunna fullgöra den andra praktikperioden på sex månader vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol.

Den nya formen av domstolspraktik ska vid inledningsskedet begränsas till att omfatta enbart en liten grupp av praktikanter och enbart sådana orter där det utöver en tingsrätt finns även en hovrätt och en förvaltningsdomstol. För att reformen ska kunna genomföras med befintliga resurser och tjänster ska merparten av notarierna fortsättningsvis fullgöra hela sin praktikperiod på ett år vid en tingsrätt.

Vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna ska praktikanterna bereda ärenden som föredragande. Arbetsgruppen har redan tidigare föreslått att notariernas behörighet vid tingsrätten ska utvidgas. Notarierna ska från och med början av praktikperioden vara behöriga att förrätta vigsel till äktenskap samt i tingsrättens kansli avgöra ansökningsärenden och ostridiga fordringsmål.

Notarierna ska vara behöriga att avgöra brottmål vid sammanträden med en domare redan efter ha tjänstgjort i två månader, medan tidsgränsen förnärvarande är fyra månader. Vid sammanträden med en domare ska notarierna kunna avgöra brottmål, för vilka maximistraffet är fängelse i två år i stället för nuvarande 1 år 6 månader. Som straff ska notarien fortfarande kunna döma ut endast böter.

Förordnandet till tingsnotarie ska i fortsättningen utfärdas av tingsrättens lagman i stället för av hovrätten. Var och en tingsnotarie ska handledas av en domare.

En mångsidigare praktik än för närvarande ger en bättre uppfattning om domararbetet och domstolsväsendets verksamhet.

I förslaget beaktas remissvaren till betänkandet beträffande det första skedet. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av mars 2011. För närvarande finns det sammanlagt 125 notarietjänster.

Ytterligare upplysningar:
Arbetsgruppens ordförande, lagman Erkki Hämäläinen, Egentliga Finlands tingsrätt, tfn 010 364 6200
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Jarkko Mannerhovi, tfn 09 1606 7649

Tuija Brax
Tillbaka till toppen