Hoppa till innehåll
Media

Domstolsmedling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde tas i bruk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 11.39
Pressmeddelande -

Förfarandet med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde tas i bruk vid alla tingsrätter vid ingången av maj. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon fredagen den 11 april.

Försöket med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde (det s.k. Follo-projektet) har pågått från och med ingången av år 2011, först vid fyra och senare vid ytterligare sju tingsrätter i olika delar av landet. Erfarenheterna av förfarandet har varit positiva. Under uppföljningsperioden för försöket nåddes förlikning i merparten av vårdnadstvisterna, och jämfört med rättegång var processen både snabbare och förmånligare för alla parter. Största delen av föräldrarna var nöjda med medlingen.

Vid medling i vårdnadstvister är medlaren en domare. Domaren bistås av en sakkunnig, vars viktigaste uppgift är att vid medlingen lyfta fram de saker som är de viktigaste med tanke på barnets bästa och främja växelverkan mellan föräldrarna. Sakkunnigbiträdena ska till sin utbildning vara psykologer, socialarbetare eller barnpsykiatrer. Vid medling i domstol har parterna dock alltid rätt att anlita också ett juridiskt ombud.

Avsikten ät att medling i domstol ska användas som en särskild medlingstjänst då den hjälp som erbjudits föräldrarna inom ramen för andra tjänster i samband med skilsmässor har visat sig vara otillräcklig. Strävan bör dock också i fortsättningen vara att föräldrarna i första hand använder de tjänster som erbjuds inom den kommunala basservicen för att komma överens om vårdnads- och umgängesfrågor.

Lagändringarna träder i kraft vid ingången av maj.

Ytterligare upplysningar:
Projektchef Anna-Kaisa Aaltonen, tfn 02951 50245
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen