Hoppa till innehåll
Media

Domstolspraktikanters beslutanderätt ska tidigareläggas och utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2010 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp vill tidigarelägga och utvidga domstolspraktikanters dvs. notariers behörighet. Domstolspraktikanter ska kunna avgöra enkla mål från och med början av sin praktikperiod och även svårare mål efter att ha tjänstgjort i en domstol i två månader. För närvarande kan notarien inte på eget ansvar avgöra några mål under de två första månaderna av sin praktikperiod.

Ändringarna syftar till att göra organiseringen av arbetet smidigare och effektivare samt att möjliggöra en mer ändamålsenlig fördelning av mål. Samtidigt ska notarierna få mer erfarenhet av domararbetet och av rättsliga avgöranden.

Arbetsgruppen föreslår att notarien från och med början av praktikperioden ska vara behörig att utan särskilt förordnande förrätta vigsel till äktenskap samt i tingsrättens kansli avgöra ansökningsärenden och obestridliga fordringsmål. Brottmål ska notarien vara behörig att avgöra vid sammanträden med en domare redan efter ha tjänstgjort i två månader, medan tidsgränsen för närvarande är fyra månader.

Behörigheten ska utvidgas på det sätt att notarien vid sammanträden med en domare ska kunna avgöra sådana brottmål, för vilka maximistraffet är fängelse i två år. För närvarande får notarien avgöra endast sådana brottmål för vilka maximistraffet är fängelse i 1 år 6 månader. Dessutom ska notarien ha rätt att behandla ärenden som gäller ordningsböter. Som straff ska notarien fortfarande kunna döma ut endast böter.

Lagmannen ska fortsättningsvis fatta beslut om att förordna en notarie att delta i behandlingen av enskilda svårare mål som tingsrättens ordförande eller medlem. Likaledes ska lagmannen besluta om notarien ensam kan avgöra ett tvistemål.

Det föreslås att notariens tjänstebeteckning ändras till tingsnotarie. Tingsnotarier ska i fortsättningen utnämnas av tingsrättens lagman i stället för hovrätten.

Härnäst ska arbetsgruppen ge ett förslag om hur överförandet till det nya systemet i praktiken ska genomföras. Tidsfristen löper ut i slutet av oktober.

Ytterligare upplysningar:
Arbetsgruppens ordförande, lagman Erkki Hämäläinen, Egentliga Finlands tingsrätt, tfn 010 364 6200
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Jarkko Mannerhovi, tfn 09 1606 7649, 050 342 8025

Betänkandet av arbetsgruppen för domstolspraktiken (det första skedet)

Tillbaka till toppen