Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar i övervakningen av intressebevakare föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2010 8.10
Pressmeddelande -

Det föreslås att förmyndarmyndigheternas, d.v.s. magistraternas, möjligheter att bevilja lättnader i intressebevakarens redovisningsskyldighet ska ökas. Dessutom föreslås preciserade bestämmelser om i vilken omfattning den redovisning som intressebevakaren ger in ska granskas.

Regeringens proposition överlämnades till riksdagen vid presidentföredragningen i dag.

Syftet med propositionen är att underlätta intressebevakarnas och förmyndarmyndigheternas arbete utan att huvudmannens rättsskydd till följd av detta blir lidande. Propositionen syftar också till att trygga tillräckligt med arbetskraft, för behovet av intressebevakningstjänster ökar hela tiden.

Propositionen ska öka förmyndarmyndigheternas möjligheter att bevilja befrielser från eller lättnader i intressebevakarnas skyldighet att ge in en s.k. årsredovisning. Enligt förslaget kan befrielse eller förlängning av redovisningsperioden beviljas till exempel när huvudmannens medel har placerats i ett sådant villkorat konto från vilket medlen inte kan överföras utan förmyndarmyndighetens samtycke, eller om huvudmannens egendom är av ett sådant slag att bevarandet av den annars är tryggat. Det senare gäller till exempel om huvudmannens egendom består av en fastighet eller bostad, som inte kan överlåtas utan förmyndarmyndighetens tillstånd.

Det föreslås att den förmögenhetsgräns som gäller registrering av intressebevakning för en minderårig, med åtföljande årlig redovisningsskyldighet, ska höjas från 15 000 euro till 20 000 euro.

Förmyndarmyndigheten ska granska huvudmannens redovisning i den omfattning som god granskningssed förutsätter. Redovisningen kan dock granskas mer allmänt än så, om det utgående från egendomens storlek eller andra omständigheter finns skäl att anta att huvudmannens intresse på grund av detta inte äventyras.

Man syftar till att trygga huvudmannens rättsskydd genom en ny bestämmelse om förmyndarmyndighetens skadeståndsskyldighet. Iakttagandet av god granskningssed ska användas som måttstock när förmyndarmyndighetens verksamhet bedöms. Om huvudmannen har orsakats skada till följd av att man vid granskningen av redovisningen inte upptäckt något som borde ha upptäckts om granskningen hade skett enligt god granskningssed, ska skadan ersättas av statens medel.

Även preciserade bestämmelser om jäv för allmänna intressebevakare föreslås.

Som intressebevakare kan verka antingen en allmän intressebevakare, som arbetar vid en rättshjälpsbyrå, eller en släkting, vän eller annan närstående till huvudmannen. Intressebevakaren förordnas av antingen magistraten eller tingsrätten. Därtill övervakar magistraten intressebevakarnas verksamhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Salla Lötjönen, tfn 09 1606 7703
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen