Hoppa till innehåll
Media

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 19 april 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2015 9.49
Pressmeddelande

Riksdagsvalet förrättas den 19 april 2015. I valet utses 200 riksdagsledamöter för fyra år.
 

För riksdagsval har landet indelats i 13 valkretsar. Antalet valkretsar har minskat med två sedan förra riksdagsvalet i och med att Kymmene valkrets slogs samman med Södra Savolax valkrets till att bilda Sydöstra Finlands valkrets och Norra Savolax valkrets slogs samman med Norra Karelens valkrets till att bilda Savolax-Karelens valkrets. Den s.k. dolda röstspärren, dvs. den andel av rösterna i en viss valkrets som krävs för att få en plats i riksdagen, är betydligt lägre i de nya valkretsarna.

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grundval av antalet finska medborgare i respektive valkrets sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Röstberättigad i valet är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Befolkningsregistercentralen skickar en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. I anmälan om rösträtt anges vallokalen där väljaren kan rösta på valdagen. Till anmälan om rösträtt har dessutom bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

I riksdagsvalet får väljarna rösta antingen på valdagen den 19 april eller på förhand under förhandsröstningsperioden den 8-14 april. Väljarna kan rösta enbart på en person som har ställts upp som kandidat i den egna valkretsen.

Väljarna ska styrka sin identitet såväl vid röstningen på valdagen som vid förhandsröstningen. Identitetsbeviset måste vara försett med foto.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Förhandsröstningen i hemlandet inleds på onsdagen den 8 april. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 14 april. Utomlands ordnas förhandsröstning den 8-11 april, men många förhandsröstningsställen utomlands är öppna under en kortare tidsperiod.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. För information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider kan väljarna besöka justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi eller ringa telefonservicen. Gratis telefonservice beträffande valet ges på svenska på numret 0800 9 4771 och på finska på numret 0800 9 4770.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 7 april före klockan 16. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Röstning på valdagen den 19 april

Valdagen är söndagen den 19 april och då är samtliga vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt.

Rösträkningen inleds på valdagen den 19 april omedelbart efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20 då den preliminära räkningen av förhandsrösterna i huvudsak är slutförd. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen och natten.

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna. Valkretsnämnderna fastställer de röstetal som var och en kandidat, parti och valförbund har fått i valkretsen på onsdagen den 22 april.

Nya medborgare och unga uppmanas att rösta

Justitieministeriet skickar ett brev som uppmanar till att rösta till personer som fått finskt medborgarskap och som nu för första gången kan rösta i riksdagsval. Brevet skickas till cirka 21 000 personer. Ett liknande brev som uppmanar till att rösta skickas också till 54 000 ungdomar som nu för första gången har rätt att rösta i val. Ungdomsbrevet har utarbetats i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf.

På webbplatsen vaalit.fi finns information om riksdagsvalet på olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, svenskt och finskt teckenspråk och 16 andra språk, bl.a. engelska, estniska och ryska). På justitieministeriets YouTube-kanal finns videoklipp på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade.

Det finns en ny mobilanpassad version av vaalit.fi. I mobilversionen får man fram bl.a. valets kandidater eller det närmaste röstningsstället. Väljare kan besöka mobilversionen till exempel via QR-koden som finns i anmälan om rösträtt och i brevet till nya väljare.

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas in till statens revisionsverk

De som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in senast 22.6.2015. Mer information om redovisning av valfinansieringen finns på www.vaalirahoitus.fi.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128,
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560,
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
E-postadresser: fö[email protected]

Information och resultat på valwebbplatsen www.vaalit.fi

- Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider.

- Information om kandidaterna och kandidatnumren fr.o.m. den 19 mars på kvällen. Följande dag publiceras kandidatuppgifterna även som nedladdningsbara filer.

- Under förhandsröstningen uppdateras valwebbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet).

- På valdagskvällen den 19 april när den preliminära rösträkningen är klar publiceras namnen på dem som blivit valda och deras röstetal. Dessutom publiceras partiernas röstetal och andelen av röster i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. När den preliminära rösträkningen är klar publiceras på valwebbplatsen alla kandidaters röstetal och röstningsområdesvisa uppgifter.

Den preliminära rösträkningens resultat publiceras som nedladdningsbara filer på måndagen den 20 april.

- De fastställda resultaten uppdateras på valwebbplatsen när kontrollräkningen har slutförts onsdagen den 22 april.

 
Tillbaka till toppen