Hoppa till innehåll
Media

Riksdagsvalundersökningen 2015: Mångfalden inom det politiska deltagandet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2016 11.35
Pressmeddelande
Jämlikhetsidealet uppnås inte i den finländska demokratin. Grunden till det ojämlika deltagandet läggs redan i barndomen och de resurser man förvärvar i vuxen ålder förstärker denna utveckling. Låg utbildning och låga inkomster kan i många fall leda till att man låter bli att rösta. Samtidigt har mångfalden inom det politiska deltagandet ökat och nya former för direkt inflytande, såsom medborgarinitiativ och sociala medier, lockar yngre generationer.

Ekonomiskt välstånd och politisk aktivitet går hand i hand, visar den nya undersökningen om riksdagsvalet 2015, Poliittisen osallistumisen eriytyminen (Det politiska deltagandets mångfald). Enkelt uttryckt är det de bättre bemedlade som röstar flitigt och får gehör för sina intressen i det politiska beslutsfattandet.

- Valdeltagandet varierar stort i Finland enligt individens resurser. Våra uppgifter från rösträttsregistret visar att 58 procent av dem som inte har någon utbildning efter grundstadiet röstade vid valet 2015. Samtidigt röstade 85 procent av de finländare som har universitetsutbildning, säger akademiforskare, universitetslektor Hanna Wass från Helsingfors universitet.

- Det finns många typer av resurser som stöder politisk delaktighet, bland annat hälsa och sociala nätverk, men ofta ackumuleras resurserna, fortsätter Wass.

Det demokratiska systemets uthållighet sätts på prov genom sin förmåga att åtgärda sina brister. Ett sätt att förnya systemet är att införa nya former för politiskt deltagande. Det intervjuundersökningsmaterial som samlades in genom besöksintervjuer efter riksdagsvalet 2015 visar att över tre fjärdedelar av väljarna tycker att demokratin i Finland fungerar bättre tack vare medborgarinitiativet. Dessutom sade en tredjedel av svarspersonerna att de undertecknat ett eller flera medborgarinitiativ.

- Den största utmaningen för dagens representativa demokrati är hur man lyckas öka möjligheterna till politiskt deltagande. Finland som är en utvecklad demokrati bör kunna svara på denna utmaning genom att se till att medborgarna har tillgång till sådana kanaler för inflytande som passar dem. Att ha ett representativt system som endast bygger på val räcker inte längre, säger professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi.

Resultaten av riksdagsvalundersökningen 2015 presenteras i totalt 21 kapitel i vilka 28 olika författare belyser frågor som gäller val, väljarkårens värderingar och åsikter, former för politisk integration och demokratins funktionsduglighet. I flera kapitel ingår jämförelser med tidigare riksdagsval och andra länder. Ett centralt mål för boken är få läsaren att reflektera över formerna för politiskt deltagande och inflytande och hur dessa kan göras så tillgängliga som möjligt för personer med olika bakgrund.

Boken Poliittisen osallistumisen eriytyminen ? Eduskuntavaalitutkimus 2015 gavs ut i samband med SuomiAreena i Björneborg den 15 juli. Boken har finansierats av justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi, tfn 050 4096 409, [email protected]

Tillbaka till toppen