Hoppa till innehåll
Media

Förslag om koncentrering av ärenden gällande industriella rättigheter och upphovsrätt till marknadsdomstolen har blivit färdigt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2010 6.00
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har berett ett förslag om att koncentrera mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen ska behandla överklagandet av beslut av de registermyndigheter som beviljar industriella rättigheter samt alla tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Industriella rättigheter är bland annat patent, mönsterrätt, varumärke och firma. Dessutom ska besvär angående beslut om domännamn gett av Kommunikationsverket handläggas vid marknadsdomstolen.

Koncentreringen av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt, d.v.s. immaterialrättsliga mål och ärenden, till en plats ska leda till att handläggningen effektiviseras och snabbas upp samt att sakkunskap på området förbättras. Sakkunskap om immaterialrätt i Finland ska utvecklas, vilket ska vara till nytta även för företag. För närvarande är handläggningen av dessa ärenden spridd på flera ställen.

Koncentreringen av immaterialrättsliga mål och ärenden till marknadsdomstolen ska genomföras år 2012. När besvär i beslut av Patent- och registerstyrelsen (PRS) angående dessa ärenden ska koncentreras till marknadsdomstolen och ändringi övriga beslut av PRS i fortsättningen ska sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol, kan PRS:s besvärsnämnd dras in. Enligt den ståndpunkt som intas av en majoritet i arbetsgruppen ska besvärsnämnden dock verka fram till år 2014 och slutföra de anhängiga ärendena och målen.

Den föreslagna revisionen ska medföra väsentliga ändringar i marknadsdomstolens verksamhet. En ny ärendegrupp ska uppstå och antalet ärenden som handläggs i marknadsdomstolen ska öka cirka med hälften från det nuvarande antalet, d.v.s. med 300 ärenden årligen. Genomförandet av revisionen förutsätter betydande tilläggsresurser för marknadsdomstolen.

I mål som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt ska marknadsdomstolen enligt huvudregeln vara domför i en sammansättning med tre domare. I mål som gäller patent, nyttighetsmodell eller kretsmönster ska det till sammansättningen i regel höra även ledamöter med teknisk sakkunskap.

Marknadsdomstolens avgöranden som gäller beslut av en registermyndighet ska få överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär. Enligt den ståndpunkt som intas av en majoritet i arbetsgruppen ska ändring i marknadsdomstolens avgöranden i tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt sökas hos Helsingfors hovrätt. Dess avgöranden ska få överklagas vidare hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Statsrådet godkände i mars 2009 ett principbeslut om koncentrering av tvistemål som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt till marknadsdomstolen före år 2012. Enligt principbeslutet ska de resurser som koncentreringen kräver tryggas för justitieministeriet. Arbetsgruppen hade i uppdrag att utarbeta förslag om hur domstolshandläggningen av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt kunde koncentreras till marknadsdomstolen och hur dessa mål och ärenden ska handläggas i marknadsdomstolen.

Genomförande av projektet beror på statens budgetbeslut och kan således uppskjutas med flera år.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Jussi Karttunen, tfn 09 1606 7663
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen