Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska fastighetsköp blir möjliga under de närmaste åren

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 11.25
Pressmeddelande -

Elektronisk ärendehantering ska möjliggöras även vid fastighetsköp och övriga rättshandlingar som gäller fastigheter. Enligt regeringspropositionen som överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen i morgon den 17 september ska bestämmelser om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg tas in i lagen.

Det föreslås inga ändringar i de bestämmelser som gäller pappersbaserade handlingar eller ansökningar, utan de traditionella tillvägagångssätten ska också i fortsättningen kunna användas om man vill.

Enligt förslaget kan parterna upprätta köpebrevet för en fastighet elektroniskt i ett av Lantmäteriverket upprätthållet, internetbaserat ärendehanteringssystem. Köpet ska slutas på en elektronisk blankett, som kontrolleras mot uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret och uppgifter i vissa andra myndighetsregister.

För närvarande måste ett köpvittne bestyrka ett fastighetsköp i närvaro av alla som undertecknat köpebrevet. Vid elektroniska fastighetsköp behövs inte något köpvittne.

Datasystemet ska med hjälp av olika myndighetsregister och identifieringstjänster kunna övervaka bl.a. att parternas identitet verifieras, att innehållet i köpebrevet är tillräckligt och att de uppgifter som antecknats där är korrekta. Till exempel bankers nätbankstjänster ska kunna utnyttjas för att identifiera parterna.

Uppgifterna om överlåtelse av en fastighet ska överföras till olika myndigheter direkt från de elektroniska köpebreven. På samma gång ska ett lagfartsärende, dvs. antecknande av fastighetens nya ägare i registret, bli anhängigt utan särskild ansökan.

Enligt förslaget kan de nuvarande pappersbaserade pantbreven ersättas med elektroniska pantbrev, som ska bestå av de inskrivningar som görs i lagfarts- och inteckningsregistret. Likaledes ska ansökningar som gäller inteckning och överföring av ett elektroniskt pantbrev kunna göras på elektronisk väg i ett av Lantmäteriverket upprätthållet system.

Det behövs en förhållandevis lång beredningstid för att planera de elektroniska ärendehanterings- och myndighetstjänsterna, för att bygga upp ärendehanteringssystemen och för att säkerställa att de fungerar. Reformen ska enligt dagens uppgifter kunna träda i kraft omkring tre år efter det att lagändringarna har antagits och blivit stadfästa.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn (09) 1606 7702, e-post: fö[email protected], och
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn (09) 1606 7706, e-post: [email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen