Hoppa till innehåll
Media

Elektroniskt utbyte av straffregisteruppgifter mellan EU:s medlemsstater går framåt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2011 7.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att det stiftas en lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen. Genom lagen genomförs EU:s rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret.

Utbyte av straffregisteruppgifter mellan Finland och de andra EU-medlemsstaterna är även för närvarande möjligt. Också i fortsättningen är principen att den medlemsstat där den dömda personen är medborgare ska lagra uppgifter även om de domar som meddelats personen i fråga i andra medlemsstater. Då kan staten på ett heltäckande sätt svara på de andra medlemsstaternas förfrågningar om medborgarnas straffregisteruppgifter.

Arbetsgruppen föreslår att uppgifter om domar som meddelats i andra medlemsstater ska lagras i ett skilt lagringsregister. Ur lagringsregistret ska enbart de domar som motsvarar sådana straffpåföljder som i Finland antecknas i straffregistret överföras till straffregistret. Det föreslås således inte en ändring av det nationella straffregistersystemet.

I fortsättningen ska informationsutbytet mellan medlemsstaterna bli mer effektivt, när uppgifterna kan överföras genom ett elektroniskt informationssystem som ska inrättas för detta samarbete. Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (ECRIS) ska tas i bruk i april 2012. ECRIS är ett decentraliserat informationssystem avsett för utbyte av uppgifter, och avsikten är inte att skapa något EU-gemensamt straffregister. Straffregisteruppgifterna ska fortfarande lagras endast i medlemsstaternas egna databaser, och medlemsstaterna kommer inte att ha direkt åtkomst till de andra staternas databaser.

Straffregisteruppgifter ska utlämnas för handläggning av brottmål. Arbetsgruppen föreslår att uppgifter kan lämnas ut till en annan medlemsstat också för att uppfylla en enskild persons begäran om att få sina straffregisteruppgifter. Syftet är i synnerhet att säkerställa att personer som är dömda för sexualbrott mot barn inte ska kunna hemlighålla en sådan dom och inte utöva yrkesverksamhet som innebär tillsyn av barn i en annan medlemsstat.

Utöver fängelsestraff ska medlemsstaterna också lämna ut uppgifter om bötesstraff som dömts ut av en domstol. Det föreslagna förfarandet skulle vara nytt i Finland, eftersom man inte för närvarande lämnar ut uppgifter ur bötesregistret till andra medlemsstater.

I lagstiftningen ska även intas närmare bestämmelser om begränsningar för användning av straffregisteruppgifter och om utplåning av uppgifter i de situationer som avses i rambeslutet.

Rättsregistercentralen ska fungera som centralmyndighet för utbytet av straffregisteruppgifter i Finland. Även domstolarna, åklagaren och polisen kan framställa en begäran om straffregisteruppgifter till en annan medlemsstat.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 09 1606 7705
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 09 1606 7678
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen