Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska förnya lagen om skuldsanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2012 8.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förnya lagen om skuldsanering för privatpersoner. Arbetsgruppen ska bl.a. ägna uppmärksamhet åt hur gäldenärerna kan uppmuntras till att skaffa inkomster under betalningsprogrammen och hur det bättre än för närvarande kan tryggas en ny skuldfri början för dem. Målet att kartlägga problem som kan uppstå i samband med skuldsaneringen ingår i regeringsprogrammet.

Arbetsgruppen ska utreda hur företagares ställning kan förbättras vid skuldsanering med lösningar som särskilt hänför sig till företagande. Avsikten är inte att i detta samband ingripa i längden av betalningsprogrammen.

Arbetsgruppen ska utreda hur väl bestämmelserna om att få behålla gäldenärens ägarbostad fungerar och vid behov föreslå ändringar i dem.

Det ska också utredas om det nuvarande skuldsaneringsförfarandet kan bli enklare och om de problem som systemet med tilläggsprestationer orsakar för gäldenärer kan bli färre. Det kan komma som en överraskning för gäldenären att ökade inkomster kan leda till tilläggsprestationsskyldighet som också förorsakar tilläggsarbete för skuldrådgivningen och tingsrätterna.

Arbetsgruppen utarbetar sitt förslag på basis av ett tidigare arbetsgruppsbetänkande som blev färdig i mars 2011 samt remissvaren till betänkandet. Reformförslagen ska dock inte innehålla den tidigare arbetsgruppens förslag om att det belopp som ska drivas in av gäldenären under skuldsaneringen ska variera enligt gäldenärens inkomster och att utsökningsmyndigheterna ska övervaka genomförandet av betalningsprogrammen. Det anses inte vara ändamålsenligt att för närvarande genomföra dessa förslag.

I det tidigare arbetsgruppsbetänkandet föreslogs också att den slutliga preskriptionen av en fordran skulle utvidgas att även gälla sådana skulder för vilka en dom inte har skaffats och vilkas preskription gång på gång har avbrutits. Till denna del sker den fortsatta beredningen skilt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502
e-post: fö[email protected]

Mer om projektet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen