Hoppa till innehåll
Media

En ny bestämmelse om grovt naturskyddsbrott föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2014 10.50
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt förslag till ändring av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott. Avsikten är att man vid bedömningen av naturskydds- och miljöbrott bättre än för närvarande ska kunna beakta om brottet har begåtts på ett planmässigt sätt eller om man genom brottet har eftersträvat ekonomisk vinning.

- Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald. Genom att ta in en bestämmelse om grovt naturskyddsbrott i strafflagen kan man betona allvaret i dessa brott. När det gäller miljö- och naturskyddsbrott är det enligt min åsikt motiverat att bedöma om man genom brottet har strävat efter ekonomisk vinning utan hänsyn till naturen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen förslår att en ny bestämmelse om grovt naturskyddsbrott tas in i strafflagen. För närvarande har det inte föreskrivits om en grov form av detta brott. Ett naturskyddsbrott ska kunna betraktas som grovt, om brottet bedömt som en helhet är grovt och om man genom brottet eftersträvar avsevärd ekonomisk vinning, om brottet begås särskilt planmässigt eller om man genom brottet förorsakar allvarlig fara för naturen. Straffet för brottet är enligt förslaget fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Arbetsgruppen föreslår också att straffbestämmelsen om grov miljöförstöring ändras så att man i grunderna för bedömningen av gärningens grovhet bättre än för närvarande beaktar i vilken omfattning skyldigheterna har försummats eller ekonomisk vinning har eftersträvats. Miljöförstöring ska kunna betraktas som grov, om gärningen är särskilt planmässig eller om man genom brottet eftersträvar avsevärd ekonomisk vinning. Miljöförstöringsbrott är till sin natur ofta ekonomiska brott där gärningsmannen strävar efter ekonomisk vinning genom att försumma sina lagstadgade skyldigheter.

Straffet för naturskyddsbrott brott är för närvarande böter eller fängelse i högst två år. Under åren 2005?2012 har man årligen meddelat i genomsnitt sex domar för naturskyddsbrott och 13 domar för naturskyddsförseelser. Straffet för dessa brott har oftast varit böter.

I betänkandet ingår tre avvikande meningar som gäller arbetsgruppens beslut att inte ändra brottsbenämningarna som gäller miljöförstöring.

Betänkandet skickas nu ut på en omfattande remissbehandling.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsdirektör Lena Andersson, tfn 02951 50244
Arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165 (på plats fr.o.m. 30.10)

Tillbaka till toppen