Hoppa till innehåll
Media

Svara på enkäten om hur offentlighetslagen fungerar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.22
Nyhet

Genom enkäten utreder vi hur rätten att få handlingar och uppgifter av myndigheter tillgodoses i praktiken.

Enligt offentlighetsprincipen, som tryggas i grundlagen, är handlingar och andra upptagningar som innehas av myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Denna offentlighetsprincip genomförs i praktiken genom lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, den s.k. offentlighetslagen. 

I offentlighetslagen föreskrivs det om vars och ens rätt att få uppgifter av myndigheter. Lagen reglerar både handlingars och uppgifters offentlighet. I praktiken kan rätten att få uppgifter tillgodoses antingen genom att man begär lagrade uppgifter som innehas av en myndighet eller genom att man begär en handling som innehas av en myndighet.

Genom den nu öppnade enkäten utreder vi olika aktörers syn på hur offentligheten tillgodoses och hur tydlig lagstiftningen är, hur digitaliseringen påverkar genomförandet av offentlighetsprincipen samt förhållandet mellan offentlighetsprincipen och skyddet av personuppgifter. Dessutom ber vi dem som har begärt uppgifter berätta om sina erfarenheter av hur offentlighetslagen fungerar. 

Enkäten har samband med uppdateringen av offentlighetslagen. Målet med uppdateringen är att lagstiftningen ska bli tydligare, effektivare och bättre anpassad till det moderna samhällets krav.

Enkäten kan besvaras på dinasikt.fi till och med den 4 februari 2022.

Läs mer om uppdateringen av offentlighetslagen.

Ytterligare information: 
Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 136, [email protected]

Tillbaka till toppen