Hoppa till innehåll
Media

Ersättning för lidande till minderåriga offer för sexualbrott höjs vid ingången av mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2011 11.15
Pressmeddelande -

Maximibeloppet för ersättning som betalas av statens medel med stöd av brottsskadelagen för lidande höjs från 8 800 euro till 15 000 euro. Höjningen ska gälla ersättningstagare som har fallit offer för sexualbrott när de varit under 18 år. Syftet är att förbättra ersättningsskyddet för brottsoffren på det sättet att ersättningen i fråga om grova gärningsformer ska stå i ett mer rättvist förhållande till offrets stora lidande än för närvarande.

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft den 1 mars. Dessutom behandlar riksdagen som bäst en regeringsproposition genom vilken straff för sexualbrott som riktar sig mot barn ska skärpas och nya gärningar ska bli straffbara.

Lagändringen som ska träda i kraft i mars syftar också till att förbättra ersättningsskyddet för närstående för offret. Ersättningar för ekonomiska förluster, såsom begravnings- och sjukvårdskostnader och inkomstförluster, ska betalas utan avdrag enligt de verkliga kostnaderna. För närvarande görs ett grundavdrag på 160 euro från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som betalas. I fortsättningen ska grundavdrag göras endast från de ersättningar som betalas för immateriell skada, såsom sveda och värk.

Grundavdraget kommer att höjas från det nuvarande 160 euro till 200 euro. Syftet med denna höjning äratt täcka de kostnader som föranleds av förbättringarna i ersättningsskyddet. Reformen har således som helhet sett inga konsekvenser när det gäller statens utgifter.

Information om brottsskadelagen

Med stöd av brottsskadelagen kan ersättning av statens medel betalas till brottsoffret för personskada och lidande till följd av brott. I vissa fall kan ersättning betalas också för sakskada och ekonomisk skada.

Rätt till ersättning av statsmedel är subsidiär. Därifrån avdras den ersättning som brottsoffret erhållit av gärningsmannen. Därtill avdras därifrån den ersättning som offret erhåller enligt en annan lag eller en försäkring.

Ersättning av statens medel söks hos Statskontoret.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719, e-post: [email protected]

Närmare information om att ansöka om ersättning av staten: www.statskontoret.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen