Hoppa till innehåll
Media

Kompletteringarna av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen träder i kraft

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2013 12.54
Pressmeddelande -

Förundersökningslagen och tvångsmedelslagen som träder i kraft vid ingången av år 2014 kompletteras, eftersom behov av att ändra de nya lagarna har framkommit redan före deras ikraftträdande. Kompletteringarna avses träda i kraft vid ingången av 2014.

I fortsättningen är det möjligt att använda teleavlyssning vid utredning av sexuellt utnyttjande av barn. För närvarande är denna möjlighet begränsad till fall där en person är misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Också bestämmelserna som gäller förutsättningarna för att få använda teleövervakning ändras. Tingsrätten kan bevilja tillstånd till teleövervakning även när någon skäligen misstänks för olovligt brukande, skadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning eller när någon skäligen misstänks för lockande av barn i sexuella syften (s.k. grooming). I dessa fall förutsätter användningen av teleövervakning därmed inte samtycke av den som innehar teleadressen eller teleterminalutrustningen, såsom föreskrivs i den nya tvångsmedelslagen.

Så kallad överskottsinformation som har fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation får användas i utredning av brott, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst tre år. Därtill får överskottsinformation användas i utredning av vissa allvarliga brott för vilka det strängaste föreskrivna straffet är fängelse i minst två år. En förutsättning för användningen av överskottsinformation är att detta kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.

Riksdagen förutsätter att regeringen före utgången av 2014 lämnar en utredning om tillämpningen av regelverket om underrättelse om användningen av hemliga tvångsmedel.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492 (på plats 2.1.2014)
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen