Hoppa till innehåll
Media

Förslag till förenkling av rättsprocesserna till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 13.22
Pressmeddelande

Rättegångsförfarandena i de allmänna domstolarna ska förenklas. Domstolarnas behandlingstider ska förkortas bland annat genom att göra bestämmelserna om sammansättningen vid avgörande mer flexibla. Genom att i högre grad använda videolänk vid rättegångar kan man effektivisera domstolarnas arbete, minska parternas behov att resa och därmed sänka kostnaderna för rättegångsförfarandet.

Syftet med propositionen som i dag överlämnades till riksdagen är att påskynda rättsprocesserna och ge domstolarna möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

I dagens läge kan en sammansättning med en domare vid tingsrätten handlägga brott för vilka straffet är fängelse i högst två år. Enligt förslaget ska ett brottmål kunna handläggas vid ett sammanträde med en domare om det för den gärning som avses i åtalet kan dömas ut fängelse i högst fyra år. Som ett nytt alternativ i tingsrätten föreslås en sammansättning med två domare. En sammansättning med en domare kan i såväl brott- som tvistemål förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Den sammansättning i vilken högsta domstolen är domför förenklas i vissa kategorier av ärenden. Högsta domstolen ska, när den är enig, vara domför i en sammansättning med tre ledamöter i stället för nuvarande fem i besvärsärenden som gäller förutsättningar för meddelande av tillstånd till fortsatt handläggning. Ett ärende som gäller besvärstillstånd ska kunna handläggas också i en sammansättning med en ledamot, om det är klart att förutsättningar för meddelande av besvärstillstånd inte föreligger.

Videolänk tas mer allmänt i bruk

För att underlätta stämning av personer som är svåra att nå föreslås det att åklagaren kan förordna att den misstänkte efter avslutad förundersökning ska stanna kvar i polisens lokaler i högst sex timmar för att delges stämning.

Det föreslås att den åtalades skyldighet att vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen lindras. Svaranden i ett brottmål ska även i fortsättningen vara närvarande vid huvudförhandlingen, om domstolen anser att det är behövligt för utredningen av målet. I fråga om en svarande som inte är minderårig krävs det dock inte längre att svaranden har hörts personligen vid huvudförhandlingen för att han eller hon ska kunna dömas till fängelse. Det räcker att svaranden vid huvudförhandlingen företräds av ett ombud, om inte domstolen anser det vara behövligt att svaranden är närvarande. Svaranden ska i regel vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen i tingsrätten, om han eller hon åtalas för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år.

Även i fråga om en häktad svarande ska skyldigheten att vara närvarande vid huvudförhandlingen lindras. Domstolen kan bestämma att en häktad svarande inte behöver vara personligen närvarande under hela huvudförhandlingen.

Möjligheten att använda videolänk vid rättegångar utvidgas. Svaranden i ett brottmål ska ha möjlighet att delta i muntlig förhandling via videolänk också i andra fall än för att höras i bevissyfte. Deltagande i muntlig förhandling via videolänk ska ersätta personlig närvaro. Även åklagaren, den som är part i ett tvistemål och partens rättegångsbiträde eller rättegångsombud ska kunna delta i muntlig förhandling via videolänk.

Lagen om verkställighet av böter ska ändras så att betalningstid för att betala böterna kan fås även efter det att förvandlingsstraff har dömts ut. Samtidigt slopas möjligheten att få betalningstid medan ett ärende om förvandlingsstraff behandlas i domstolen. Videolänk ska kunna användas också vid behandlingen av ett ärende som gäller förvandlingsstraff.

Målet är att författningsändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Mer information:

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, 0295150438, [email protected], och

Juho Martikainen (förvandlingsstraff för böter), regeringssekreterare, 0295150520,

[email protected]

Tillbaka till toppen