Hoppa till innehåll
Media

Proposition om omskifte och skyldighet att återbära egendom

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 14.03
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att det i ärvdabalken tas in ett kapitel om omskifte och skyldighet att återbära egendom. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas i situationer då förhållandet mellan ett barn och dess förälder fastställs först efter arvskiftet eller då en arvinge har åsidosatts vid ett tidigare förrättat arvskifte. Propositionen överlämnades till riksdagen i dag den 22 oktober.

Enligt propositionen ska den nya arvingen eller den som åsidosatts vid ett tidigare arvskifte själv yrka omskifte. De som har fått egendom ur dödsboet ska återbära den vid arvskiftet erhållna egendomen till dödsboet för att omskifte ska kunna förrättas. Om den som yrkar omskifte har uppnått ställning av arvinge först efter det att arvskifte förrättades, kan den återbäringsskyldige i stället för att återbära egendomen betala dödsboet en penningersättning som motsvarar värdet av den egendom som han eller hon har fått för mycket.

Omskifte i första hand genom avtal

I första hand ska parterna sinsemellan försöka avtala om omskifte. Den som yrkar omskifte kan dock vid behov hos domstol ansöka om förordnande av en boutredningsman för att sköta återbäringen av egendomen. För dödsboet kan det också förordnas en skiftesman för att förrätta omskifte.

Förslaget innehåller också en bestämmelse om jämkning, om återbäringsskyldigheten är oskälig. Vid jämkning av återbäringsskyldigeten beaktas särskilt

om den återbäringsskyldige visste att den som yrkar omskifte har rätt till arv,hur lång tid som förflutit från det att egendomen erhölls och vilka ekonomiska förhållanden den återbäringsskyldige och den som yrkar omskifte har och vilka verkningar en återbäring har på deras utkomst.

Bestämmelserna om preskription av arvsrätten ändras inte.

Propositionen ha kommit till på grund av den nya faderskapslagen. Lagstiftningen avses träda i kraft samtidigt som faderskapslagen i början av 2016.

Lagändringarna väntas ha konsekvenser för en mycket liten del av befolkningen.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen