Hoppa till innehåll
Media

EU-ländernas justitieministrar framhävde brottsoffrens rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 17.51
Pressmeddelande

EU:s justitieministrar antog slutsatser om brottsoffers rättigheter och diskuterade stärkande av rättsstatsprincipen. Rättsliga frågor behandlades i dag den 3 december under den andra mötesdagen i rådet för rättsliga och inrikes frågor.

– Att bli offer för ett brott kan allvarligt rubba människors trygghetskänsla. För att offrens rättigheter ska kunna tryggas bättre än för närvarande måste rättigheterna granskas på ett mer övergripande sätt. Justitieministrarna förväntar sig att Europeiska unionen ska lägga fram en ny EU-strategi, så att vi ska kunna gå i önskad riktning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson, som var ordförande för mötet.

I rådets slutsatser uppmanas kommissionen att i strategiarbetet fästa särskild uppmärksamhet vid den gällande EU-lagstiftningen om ersättning till offer.

Vid mötet fortsatte diskussionen om hur justitieministrarna kan bidra till att stärka rättsstatsprincipen i EU som har inletts under Finlands ordförandeskap.

– De gemensamma värdena utgör grunden för Europeiska unionen. Jag är mycket nöjd över att denna viktiga helhet nu verkar ha hittat sin plats på agendan för EU-ländernas justitieministrar. Det är viktigt att vi stärker medborgarnas förtroende för att rättsstaten fungerar, säger minister Henriksson.

Rådet antog också slutsatser om alternativ till frihetsberövande. I slutsatserna framhävs att det är väsentligt att sprida god praxis mellan EU-länderna. De straffrättsliga påföljderna hör till medlemsländernas ansvarsområde.

– Europeiska unionen och var och en av dess medlemsländer måste vara trygga för alla. Ett fungerande och trovärdigt påföljdssystem är en viktig del av tryggheten. Påföljderna ska vara ändamålsenliga i förhållande till hur allvarligt brottet är. Det centrala är att alternativ till frihetsberövande används i synnerhet när det hjälper gärningspersonen att anpassa sig till samhället och förebygger återfallsbrottslighet, säger minister Henriksson.

Justitieministrarna kom också överens om att revidera två civilprocessrättsliga förordningar. Genom revideringen görs den gränsöverskridande insamlingen av bevisning och sändningen av rättegångshandlingar mellan EU-länderna smidigare med hjälp av digitala lösningar.

Dessutom presenterades för justitieministrarna en rapport om bekämpningen av miljöbrott i EU.

Mer information:

Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn +358 50 306 3990, [email protected]

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn +358 295 150 170, e-post [email protected]

Tillbaka till toppen