Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar ska diskutera uppgiftsskyddsreformen och inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2015 13.13
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 12-13 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av Finlands ständiga representant vid EU, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, och justitieministeriets kanslichef Tiina Astola.

Vid justitieministrarnas möte strävas det efter att gå framåt med reformen av EU:s skydd av personuppgifter bland annat genom att komma överens om den så kallade mekanismen för en enda kontaktpunkt. Avsikten är att det ska vara klart för såväl de registrerade som registeransvariga vem de ska kontakta i frågor som gäller uppgiftsskydd. Förhandlingarna om uppgiftsskyddsreformen fortsätter i RIF-rådets följande möte i juni.

Vid mötet presenteras läget med förordningsförslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet (EPPO) för att skydda EU:s ekonomiska intressen. Därtill ska ministrarna diskutera artikelförslaget som gäller ett medlingsförfarande där ett ärende under vissa förutsättningar mot en summa pengar kan behandlas utanför straffprocessen.

I fråga om förordningsförslaget som gäller skötseln av förvaltningsuppgifter vid Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) försöker rådet uppnå en lösning utifrån vilken förhandlingarna med Europaparlamentet kan inledas.

Rådet ska dessutom för sin del anta direktivet om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade. Därefter kan förhandlingarna om direktivet med Europaparlamentet inledas.

Justitieministrarna ska förhandla om förslaget till förordning om förenkling av godtagandet av vissa allmänna handlingar. Förordningen tillämpas endast på vissa handlingar som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter. Dessa handlingar gäller bl.a. födelse, dödsfall, namn och rättslig status för ett bolag. Enligt förslaget ska en handling som gäller ovan nämnda ärenden godtas i en annan medlemsstat utan s.k. apostill.

Avsikten är att rådet slutligt antar EU:s reviderade insolvensförordning. Rådet har redan nått samförstånd om förordningens innehåll med Europaparlamentet.

Vid lunchmötet ska justitieministrarna diskutera frågor som gäller förebyggande av radikalisering samt rehabiliteringsåtgärder ur en rättslig synvinkel.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig, EU-ärenden, Katja Arenmaa, +358 2951 50504, samt specialsakkunniga vid Finlands ständiga representation vid EU Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Tillbaka till toppen