Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterar förslaget om Europeiska åklagarmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2016 15.52
Pressmeddelande
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 8 - 9 december. I rättsliga frågor företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Vid mötet diskuteras förslaget till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Målet har varit att avtala om förslagets innehåll, men på basis av de förhandlingar som förts nyligen verkar vissa innehållsliga frågor skjutas upp för senare avgörande. Med en åklagarmyndighet är det möjligt att effektivare ingripa i brott som skadar unionens ekonomiska intressen och minska de ekonomiska förluster som dessa brott orsakar.

Om enighet nås om innehållet, är följande skede att förslaget till förordning godkänns av Europaparlamentet. Finland tar ställning till eventuellt deltagande i inrättandet av EPPO först senare när förslagets slutliga innehåll är klart och när också Europaparlamentet godkänner förordningen.

Justitieministrarna får också information om hur behandlingen av det s.k. direktivet om EU-bedrägerier, som har samband med EPPO:s verksamhet, framskrider. I synnerhet frågan om huruvida momsbedrägerier ska ingå i direktivets tillämpningsområde är fortfarande öppen. Det är möjligt att frågan avgörs före rådets möte.

Vid mötet diskuteras förslaget till direktiv om tillhandahållande av digitalt innehåll. Förslaget handlar om näringsidkares ansvar för digitalt innehåll som tillhandahålls konsumenter, såsom datorprogram, spel, musik och tv-tjänster samt molntjänster som möjliggör lagring av information.

Justitieministrarna får dessutom rapporter om hur de projekt som gäller straffrätt i cyberrymden har framskridit. Syftet är att säkerställa effektiv myndighetsverksamhet i och med att brottsligheten i allt högre grad förflyttar sig till nätet. Bland annat kryptering av information medför problem vid brottsutredning.

Mer information:
Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn +358 2951 50504, och Sampo Brander, specialsakkunnig, EU-representationen, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen