Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar behandlar uppgiftsskyddsdirektivet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2015 9.57
Pressmeddelande
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 8-9 oktober. I rättsliga frågor företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Avsikten är att justitieministrarna för sin del antar förslaget till EU:s uppgiftsskyddsdirektiv, som gäller sådan behandling av personuppgifter som behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott, för att verkställa straffrättsliga påföljder samt för att förebygga och skydda mot hot mot den allmänna säkerheten. När justitieministrarna har antagit förslaget kan man inleda förhandlingarna om direktivet med Europaparlamentet.

Uppgiftsskyddsdirektivet ingår i EU:s reformpaket för att förnya lagstiftningen om uppgiftsskydd. Till lagstiftningshelheten hör också en allmän uppgiftsskyddsförordning som rådet och parlamentet för närvarande förhandlar om. Målet är att hela lagstiftningspaketet om uppgiftsskydd kan antas så snart som möjligt och samtidigt inom hela EU.

Rådet ska behandla förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. Åklagarmyndighetens uppgift ska vara att effektivisera brottsutredningen i medlemsstaterna i fråga om brott som skadar EU:s ekonomiska intressen.

Justitieministrarna ska få en lägesrapport om hur EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen framskrider och diskutera fortsatta åtgärder.

Justitieministrarna ska också diskutera migrationskrisen när det gäller människosmuggling och åtgärder som rättsmyndigheterna kan vidta för att bekämpa hatretorik. De praktiska åtgärderna hänför sig speciellt till åklagarnas gränsöverskridande samarbete och till att utnyttja Eurojust.

I samband med rådets möte ska justitie- och arbetsminister Jari Lindström besöka Europeiska unionens domstol.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn +358 2951 50170 och specialsakkunniga Anna-Elina Pohjolainen (uppgiftsskydd), EU-representationen, tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), EU-representationen, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen