Hoppa till innehåll
Media

EU vill förbättra skyddet av vuxna som är i utsatt ställning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 16.10
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade i dag till riksdagen en skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till att skydda utsatta vuxna i gränsöverskridande situationer. Reformen gör till exempel behandlingen av intressebevakningsärenden smidigare när en person rör sig över gränserna. Enligt statsrådet är det viktigt att rättigheterna för utsatta vuxna förbättras.

Reformen gäller vuxna som på grund av en minnessjukdom eller något annat hälsorelaterat skäl inte kan försvara sina intressen. Målet är att se till att deras rätt till personlig självbestämmanderätt respekteras också när de flyttar från ett land till ett annat. 

Enligt kommissionens förslag ska EU-länderna ges tillstånd att ansluta sig till eller fortsätta att vara parter i  Haagkonventionen om internationellt skydd av vuxna. Finland är redan part i Haagkonventionen. I konventionen fastställs enhetliga regler för att avgöra vilket lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder för att skydda den vuxnas person eller egendom, vilken lagstiftning som ska tillämpas och på vilka villkor åtgärderna, till exempel beslut om intressebevakning, ska erkännas. Kommissionen föreslår också att konventionen  kompletteras med EU:s interna reglering. Det ska införas ett europeiskt intyg för att det ska vara lättare att bevisa att den vuxnas företrädare har befogenheter att ta vara på den vuxnas intressen i ett annat EU-land. Därtill föreslår kommissionen att det ska inrättas sammankopplade skyddsregister.

Statsrådet är positivt till målen i kommissionens förslag och finner det väsentligt att utsatta vuxna får bättre rättigheter. Enligt statsrådet bör detaljerna i regleringen, i synnerhet registerbestämmelsernas ändamålsenlighet och kostnadseffekter, dock utredas närmare vid den fortsatta behandlingen av förslagen.

Ytterligare information: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen