Hoppa till innehåll
Media

Finska och ryska experter diskuterar handläggningen av gränsöverskridande barn- och familjerättsliga ärenden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2013 8.08
Pressmeddelande -

Finska och ryska myndigheter behandlar handläggningen av gränsöverskridande barn- och familjerättsliga ärenden vid ett seminarium i Helsingfors den 910 oktober. Justitieminister Anna-Maja Henriksson som talade vid seminariet betonade betydelsen av samarbete och ansåg det vara mycket viktigt att myndigheterna har så goda kunskaper som möjligt om varandras lagar och nationella system.

Direkta kontakter mellan myndigheterna och en enhetlig tillämpning av konventionerna underlättar väsentligt t.ex. handläggningen av fall av bortföranden av barn. Det är ofta mycket svårt att lösa internationella familjetvister. Det är för barnets bästa att myndigheterna i de olika länderna kan fatta och verkställa beslut utan onödiga dröjsmål i dessa svåra situationer, sade Henriksson.

Tjänstemän som sköter gränsöverskridande barn- och familjerättsliga ärenden möts nu för första gången i Finland sedan Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn trädde i kraft mellan Finland och Ryssland vid ingången av året. Haagkonventionen om skydd av barn trädde i kraft mellan länderna i början av juni.

Under seminariet behandlas typiska fall av bortföranden av barn samt förfarandena vid dessa fall. Hittills har Haagkonventionen om bortföranden av barn tillämpats på två fall mellan Finland och Ryssland. I båda fallen har den finska domstolen förordnat att barnet ska återlämnas till Ryssland.

Vid seminariet talade även en representant för Haagkonferensen som berättade om de principer och förfaranden som iakttas vid tillämpningen av Haagkonventionerna.

Under seminariet presenteras också hur barnskyddet i Finland fungerar i praktiken, och seminariedeltagarna får möjlighet att besöka ett finskt barnhem.

Det internationella expertseminariet om barn- och familjerättsliga frågor ordnas av justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Norros, tfn 02951 50590

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen