Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet med skadeståndsyrkanden blir lättare i början av juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2013 12.10
Pressmeddelande -

Det blir lättare för brottsoffer att ansöka om skadestånd i sådana fall där vinningen av brott har dömts förverkad till staten och domen har verkställts. Brottsoffret behöver inte längre väcka talan mot staten för att få skadestånd i sådana situationer utan kan göra en skriftlig ansökan hos Rättsregistercentralen. Avsikten är att reformen stadfästs vid presidentföredragningen så att den träder i kraft den 1 juni 2013.

Reformen gäller situationer där målsägandens skadeståndsyrkande inte har avgjorts vid domstol senast när det meddelas ett avgörande om ett yrkande på förverkande. Då döms vinningen av brott förverkad till staten. Enligt den nuvarande lagen kan målsäganden dock senare kräva att få den egendom som staten har fått i sin besittning genom att väcka talan mot staten. I fortsättningen ska man i stället för att väcka talan göra en skriftlig ansökan om betalning, vilket minskar besväret och kostnaderna för den som ansöker om skadestånd.

Om det finns flera ansökningar som grundar sig på samma brott ska Rättsregistercentralen sträva efter att avgöra dem samtidigt. Om den egendom som dömts förverkad till staten inte räcker till för att betala alla fordringar, sker betalning i förhållande till fordringarnas storlek på samma sätt som vid konkursförfarandet. Den som är missnöjd med Rättsregistercentralens beslut har rätt att väcka talan mot staten i tingsrätten.

Rättsregistercentralen får upplysa målsäganden om vinningen har kunnat drivas in, så att målsäganden inte i onödan ansöker om skadestånd. I regel ska uppgiften dock hållas hemlig.

Bakom ändringarna ligger det s.k. WinCapita-målet och det exceptionellt stora antalet målsägande i målet.

I samband med ändringen förlängs bevaringstiden för uppgifterna i bötesregistret till fem år. De nuvarande tidsfristerna på ett och tre år har visat sig vara för korta, eftersom uppgifterna i bötesregistret kan behövas efter en längre tid.

Polisen tillsammans med en veterinär svarar för avlivning av farliga djur

Riksdagens biträdande justitieombudsman har förutsatt åtgärder för att precisera lagstiftningen när det gäller den myndighet som ansvarar för att verkställa domstolsförelägganden om att avliva farliga djur. Polisen med handräckning av en veterinär svarar för avlivningen.

Utmätningsmannen svarar för att göra ett lagstridigt nätmeddelande oåtkomligt

En domstol kan bestämma att ett nätmeddelande som konstaterats vara lagstridigt till sitt innehåll ska göras oåtkomligt för allmänheten och utplånas. I praktiken har det varit oklart vilken myndighet som svarar för att verkställa ett sådant föreläggande. Därför föreskrivs att verkställigheten hör till utmätningsmannens uppgifter.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen