Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten kompletteras

Justitieministeriet
14.1.2021 13.21
Pressmeddelande

Det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som komplement till EU-förordningen från 2017 om inrättande av myndigheten. Samtidigt ändras bland annat i förundersökningslagen och lagen om Åklagarmyndigheten.

Avsikten är att lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet och de lagändringar som hänför sig till den ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon fredag. Lagarna träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet när EPPO inleder sin verksamhet, vilket väntas ske tidigast i mars.

Europeiska åklagarmyndigheten ska utreda brott som skadar unionens ekonomiska intressen och väcka åtal mot misstänkta vid nationella domstolar. Den nya myndigheten består av ett centralt åklagarkontor med säte i Luxemburg och av oberoende delegerade åklagare, som är verksamma i medlemsstaterna. I byråns verksamhet deltar inledningsvis 22 medlemsstater.

I lagen om EPPO finns bestämmelser om det förfarande genom vilket Finlands nationella kandidater utses till uppdraget som europeisk åklagare i Luxemburg samt om de delegerade europeiska åklagarna i Finland. I lagen klargörs förutsättningarna för att använda tvångsmedel i samband med brottsutredning i sådana gränsöverskridande fall som avses i EU-förordningen. Dessutom föreskrivs det bl.a. om förutsättningarna för att begränsa förundersökningen och för att tillämpa åtalsuppgörelse i de situationer som avses i förordningen samt om utlämnande av personuppgifter och myndigheternas rätt att få uppgifter.

Ytterligare information: Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 380, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunt

Tillbaka till toppen