Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att ändra grundlagen: antalet valkretsar vid riksdagsval 9 - 12

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2014 10.45
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att grundlagen ändras så att Finland indelas i minst nio och högst tolv valkretsar för riksdagsval. Utöver detta ska landskapet Åland fortfarande bilda en egen valkrets. Enligt den gällande grundlagen är antalet valkretsar på fastlandet minst 12 och högst 18. Det nuvarande antalet valkretsar på fastlandet är 12.

Den föreslagna ändringen ska å ena sidan trygga regional representativitet vid val och å andra sidan möjliggöra förverkligandet av politisk proportionalitet. Minimiantalet valkretsar ska trygga den regionala representativiteten på ett tillräckligt sätt. När den nedre gränsen är nio valkretsar uppfylls detta krav.

Det maximala antalet valkretsar ska däremot trygga valets politiska proportionalitet. De tolv nuvarande valkretsarna gör att den politiska proportionaliteten i nuläget kan förverkligas relativt väl. Proportionaliteten kan förbättras ytterligare genom att se över den nuvarande valkretsindelningen och slå samman sådana valkretsar där den dolda röstspärren är relativt hög. Med en dold röstspärr avses den procentuella andelen av rösterna i en viss valkrets som ett parti måste få för att få minst en kandidat invald.

De föreslagna minimi- och maximiantalen valkretsar ändrar inte valsystemet på ett väsentligt sätt. Valkretsindelningen ska också i fortsättningen i huvudsak basera sig på landskapsindelningen. Även de regionala språkförhållandena ska beaktas i valkretsindelningen.

Den föreslagna ändringen av grundlagen ställer striktare ramar än för närvarande när det gäller att bestämma om valkretsar i vallagen. I praktiken innebär ändringen att de nuvarande valkretsarna inte kan delas upp utan att samtidigt slå samman andra valkretsar. Efter ändringen är det inte möjligt att dela upp till exempel Nylands valkrets om inte samtidigt två andra valkretsar slås samman. Förslagets minimiantal valkretsar tillåter att till exempel Satakunta och Mellersta Finlands valkretsar kan slås samman med vissa andra valkretsar. I dessa valkretsar är den dolda röstspärren i nuläget relativt hög.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den har godkänts vid det första riksmötet efter riksdagsvalet 2015.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 02951 50280
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen