Hoppa till innehåll
Media

Förslag till diskrimineringslag på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2013 12.59
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har skickat diskrimineringslagpaketet ut på omfattande remiss. Detta lagpaket har varit under beredning rätt länge. Den föreslagna nya lagstiftningen utvidgar skyddet mot diskriminering betydligt. Skyddet ska vara lika omfattande oberoende av om det är fråga om diskriminering på grund av etniskt ursprung, ålder, handikapp eller någon annan orsak. Om förbud mot diskriminering på grund av kön ska dock fortsättningsvis föreskrivas i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Utkastet som nu skickas ut på remiss har beretts bland annat genom att under justitieministeriets ledning föra en dialog med de centrala myndigheterna, arbetsmarknadsorganisationerna och medborgarorganisationerna. Därtill har ärenden som gäller arbetslivet beretts inom en trepartsarbetsgrupp som tillsattes av arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att en regeringsproposition med förslag till diskrimineringslag lämnas till riksdagen ännu i år.

Enligt förslaget ska den nya lagen gälla all privat och offentlig verksamhet, vilket innebär att tillämpningsområdet för lagen utvidgas. Tillämpningsområdet ska dock inte omfatta privatlivet, familjelivet och religionsutövning.

Övervakningen av att diskrimineringslagen iakttas ska effektiviseras. Tjänsten som minoritetsombudsman ska ersättas med en tjänst som diskrimineringsombudsman. Ombudsmannens behörighet ska utvidgas till att gälla all slags diskriminering, det vill säga även till exempel diskriminering på grund av ålder eller handikapp. Förverkligandet av jämställdheten mellan kvinnor och män ska dock även i framtiden övervakas av jämställdhetsombudsmannen. Arbetarskyddsmyndigheterna ska även i fortsättningen svara för övervakningen av att diskrimineringslagen iakttas i arbetslivet. Nuvarande diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden ska enligt förslaget slås samman.

Också skyldigheten att främja likabehandling ska utvidgas. Utöver myndigheterna ska även de som ordnar utbildning och läroanstalter samt arbetsgivare vara skyldiga att förebygga diskriminering.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Timo Makkonen, tfn 02951 50230
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen