Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till föräldraskapslag på remiss

Justitieministeriet
25.3.2021 11.21
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har det tagits fram ett förslag till föräldraskapslag. Målet är att slå samman de gällande moderskaps- och faderskapslagarna till en enda föräldraskapslag och göra de nödvändiga justeringar som kommit fram vid tillämpningen. Förslaget är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Enligt förslaget kommer de grundläggande utgångspunkterna för den gällande regleringen inte att ändras. Ett barn kan således även i fortsättningen ha endast två juridiska föräldrar. Föräldraskapet ska dock fortfarande registreras antingen som faderskap eller moderskap, dock så att det kan finnas två fäder eller två mödrar. Bestämmelserna är utformade könsneutralt och hänvisar till kvinno- eller mankön endast till den del det är nödvändigt.

Det som är nytt är att om föräldraskapet har erkänts före barnets födelse, är det inte längre möjligt att återkalla eller bestrida erkännandet inom 30 dagar efter barnets födelse såsom i nuläget. Detta innebär att erkännandet av föräldraskap kan återkallas eller bestridas endast genom en skriftlig anmälan som gjorts före barnets födelse. Föräldrarna kan dock, om de så önskar, med hjälp av en faderskapsundersökning bekräfta barnets föräldraskap ännu inom sex månader efter barnets födelse om de tillsammans vill ha en utredning eller godkänner den.

Enligt förslaget ska handlingar som gäller förhandserkännande inte längre skickas från mödrarådgivningen till barnatillsyningsmannen för granskning, utan i stället direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i avvaktan på barnets födelse och fastställande av föräldraskapet. För en smidigare överföring av dokument ska det skapas ett elektroniskt system för anmälan om förhandserkännande. 

Tidsfristen för att väcka talan om att upphäva föräldraskap förlängs

Tröskeln för att upphäva föräldraskap ska sänkas i de fall när tiden för upphävande har gått ut. Enligt förslaget ska den som ansöker om upphävande av föräldraskap i fortsättningen ha ett år på sig att besluta om väckande av talan om upphävande efter att orsaken till att väcka talan har framkommit. Enligt den gällande lagen ska talan väckas omgående.

Lagen om assisterad befruktning ska också ändras. Kvinnliga par ges möjlighet att i samband med assisterad befruktning även välja spermadonatorer som samtyckt till att bekräfta faderskapet. Då beror det på valet om spermadonatorn eller den andra mamman bekräftas som förälder till ett barn till ett kvinnligt par. 

Lagutkastet har skickats på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 7 maj 2021.

Avsikten är att en regeringsproposition lämnas till riksdagen nästa höst. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2023.


Ytterligare information:    
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected], (anträffbar fr.o.m. 26.3)
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]

Utlåtandetjänsten.fi 

Tillbaka till toppen