Hoppa till innehåll
Media

Gäldenärens skyddade belopp stiger och antalet fria månader ökar nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 13.37
Pressmeddelande

Utsökningslagstiftningen ändras nästa år när gäldenärens skyddade belopp höjs till samma nivå som garantipensionen under ett års tid. Dessutom ökar antalet fria månader för gäldenären. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

– Reformerna av utsökningen underlättar utsökningsgäldenärernas situation. Höjningen av det skyddade beloppet och ökningen av antalet fria månader stärker gäldenärernas köpkraft när de inkomster som gäldenärerna får behålla ökar. Jag är glad över att vi under denna regeringsperiod har kunnat genomföra konkreta reformer för att bekämpa överskuldsättning och hjälpa medborgare och företag som har ekonomiska svårigheter, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson

I reformen, som träder i kraft vid ingången av januari, höjs gäldenärens skyddade belopp till samma nivå som garantipensionen. Det är fråga om ett ettårigt försök. Gäldenärens skyddade belopp är för närvarande 696 euro. Nästa år stiger garantipensionens nivå till 922 euro i månaden. Justitieministeriet utfärdar senare i december en förordning genom vilken det skyddade beloppet justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex. Efter indexjusteringen motsvarar det skyddade beloppet nivå nivån på garantipensionen 2023.

Reformen av systemet med fria månader inom utsökningen underlättar ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster

Från och med början av maj reformeras också systemet med fria månader inom utsökningen permanent. Utsökningsgäldenärer med låga inkomster ges utan särskild begäran tre fria månader per år i stället för de nuvarande två. Under en fri månad görs ingen utmätning alls, så nettoinkomsten står då helt till gäldenärens förfogande. 

Dessutom får gäldenärer med små inkomster på begäran en fjärde fri månad om något annat kriterium för beviljande av fria månader, som det finns bestämmelser om i utsökningsbalken, uppfylls. 

Gäldenärer som hör till följande inkomstklass ska utan begäran få en fri månad i året. Dessutom ska ett mindre belopp än normalt utmätas av en gäldenärs inkomster om gäldenärens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av att kostnaderna för att förvärva inkomst, till exempel kostnaderna för arbetsresor, är högre än vanligt. 

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen