Hoppa till innehåll
Media

GRECO gav Finland rekommendationer om övervakning av partifinansieringen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2007 12.40
Pressmeddelande -

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har gett Finland åtgärdsrekommendationer om övervakning av partifinansieringen samt lagstiftning och rättskipning i anslutning till kriminaliseringen av mutor.

När det gäller övervakning av partifinansieringen gav GRECO tio rekommendationer. Man rekommenderar bland annat att övervakningens oavhängighet ska förstärkas betydligt. GRECO rekommenderar också att det ska krävas större noggrannhet än nu av anmälningarna om parti- och valfinansiering och att myndigheterna ska granska anmälningarna grundligare än nu. Sanktionerna för brott mot finansieringsbestämmelserna borde vara effektiva.

I Finland sköts övervakningen av partifinansieringen och kandidaternas valfinansiering på riksnivå av justitieministeriet och på lokal nivå av kommunernas centralvalnämnder. Enligt GRECO finns det risk för att politiska intressen påverkar övervakningen eftersom ministeriet är en del av det politiska beslutssystemet och centralvalnämnderna består av partimedlemmar.

I anslutning till kriminaliseringen av mutor gav GRECO flera rekommendationer. När det gäller lagstiftningen om kriminaliseringen av mutor rekommenderar GRECO bland annat att straffen som kan dömas ut för mutbrott skärps. I rekommendationerna förutsätts också att bestämmelserna om mutor åt riksdagsledamöter ändras.

Justitieministeriet anser att rekommendationerna från GRECO är viktiga och utgår ifrån att de måste tas på största allvar. Ministeriet gör en utredning om rekommendationerna som gäller övervakning av partifinansiering och utgående från den formuleras uppdraget för den arbetsgrupp som kommer att tillsättas. Justitieministeriet tillsätter under våren 2008 en arbetsgrupp som ska fundera på genomförandet av rekommendationerna och bedöma behoven av ändringar i lagstiftningen och tillvägagångssätten.

Finland ska före utgången av juni 2009 lämna GRECO en rapport om hur rekommendationerna har genomförts.

Ytterligare upplysningar: konsultative tjänstemannen Helinä Lehtinen, tfn (09) 1606 7624
Partifinansiering: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572 samt överinspektör Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620
Kriminalisering av mutor: lagstiftningsrådet Ilari Hannula, tfn (09) 1606 7724

GRECO publicerar hela bedömningsrapporterna på engelska på sin webbplats: www.coe.int/greco -> Evaluations -> Third Evaluation Round.
Finska översättningar av hela rapporterna finns på justitieministeriets webbplats www.om.fi i slutet av december som bilagor till detta meddelande som är daterat 7.12.2007.

Tillbaka till toppen