Hoppa till innehåll
Media

Överklagande av förvaltningsbeslut ändras i början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2015 11.56
Pressmeddelande

Tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet utvidgas i början av 2016 till nya ärendegrupper vid sökande av ändring i förvaltningsmyndigheternas beslut. Från och med årsskiftet kan den som är missnöjd med myndighetens beslut anföra besvär hos förvaltningsdomstolen först efter att ha gjort en begäran om omprövning hos myndigheten. Samtidigt ändras förfarandet för att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen så att besvärstillstånd krävs i fler ärenden än för närvarande.

Reformen berör 178 lagar. Lagändringarna ska effektivisera och påskynda ändringssökandet och förenhetliga förfarandet för ändringssökande i olika ärendegrupper.

Tillämpningsområdet för omprövning utvidgas

Omprövning av ett myndighetsbeslut kan för närvarande begäras i flera ärendegrupper. I fortsättningen används omprövningsförfarandet i allt större omfattning bland annat i schematiska anmälnings- och registreringsärenden, i ärenden som gäller olika avgifter och ersättningar och i tillståndsärenden. Begäran om omprövning är ett snabbare och förmånligare alternativ till domstolsbehandling när ändringssökanden vill rätta till ett felaktigt beslut.

Omprövningsförfarandet ska inte tas i bruk i ärenden där det är fråga om saker av särskild betydelse för partens rättsskydd och där det är viktigt att snabbt få ärendet till en domstol för prövning. Sådana ärenden är t.ex. ärenden som gäller utdömande av vite, verkställande av hot om tvångsutförande eller avbrytande samt ärenden som gäller näringstillstånd.

Omprövningsförfarandet ska fortfarande inte tillämpas i till exempel ärenden där myndigheten utreder frågan grundligt redan i det första skedets förvaltningsförfarande. Förfarandet ska inte heller tas i bruk i ärendegrupper där det vanligtvis finns flera parter.

Utanför omprövningsförfarandets tillämpningsområde faller också klara skriv- eller sakfel som fortsättningsvis kan rättas på tjänstens vägnar eller på begäran av en part.

Besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen krävs allt oftare

Cirka hälften av de besvär som för närvarande inkommer till högsta förvaltningsdomstolen omfattas av systemet med besvärstillstånd. De största grupperna är skatteärenden och utlänningsärenden.

Från och med början av 2016 krävs besvärstillstånd i flera nya ärenden när man överklagar förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I fortsättningen krävs besvärstillstånd i flera ärenden som gäller till exempel utbildning, verksamhetstillstånd och statsunderstöd.

Besvärstillståndförfarandet minskar antalet ärenden som avgörs i högsta förvaltningsdomstolen och gör det möjligt för högsta rättsinstansen att fokusera sina resurser på att styra rättspraxis genom prejudikat.

Besvärstillstånd krävs inte om ärendet hänför sig till krävande rättsliga frågor, om den har särskilt stor betydelse för samhället eller parten eller om ärendet är vittomfattande. Sådana ärenden är till exempel återkallande av näringstillstånd och verkställighet av administrativa tvångsmedel. Besvärstillstånd krävs inte heller i ärenden som gäller tvångsomhändertagande av barn eller andra förvaltningstvistemål där högsta förvaltningsdomstolen är den enda besvärsinstansen.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar även i fortsättningen alla inkomna besvär. Domstolen undersöker i varje besvärstillståndsärende om ärendet uppfyller de villkor för beviljande av besvärstillstånd som föreskrivs i lag. Förutsättningarna för beviljande av besvärstillstånd förblir oförändrade. Besvärstillstånd beviljas om det i saken finns behov av prejudikat, om det skett ett uppenbart fel eller om det föreligger något annat vägande skäl att få ett avgörande i sak. Då avger högsta förvaltningsdomstolen ett avgörande i sak i ärendet.

Återbrytande får ansökas endast en gång

I början av 2016 ändras även bestämmelserna om återbrytande av ett beslut som vunnit laga kraft. I fortsättningen är huvudregeln att en part får ansöka om återbrytande av ett beslut endast en gång i samma ärende.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450,
e-post: [email protected]

Förvaltningslag

Förvaltningsprocesslag

Lag om högsta förvaltningsdomstolen

Jari Lindström
Tillbaka till toppen