Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill främja förverkligandet av jämställdheten mellan könen i börsbolagens styrelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2015 13.21
Pressmeddelande

Regeringen fattade i dag den 19 februari ett principbeslut om förverkligandet av en jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser. Avsikten är att främja valet av så kompetenta styrelsemedlemmar som möjligt så att kandidater av båda könen har lika möjligheter att bli valda.

I beslutet fastställs det som mål att kvinnor respektive män ska utgöra minst 40 procent av styrelsemedlemmarna i stora och medelstora börsbolag före ingången av 2020. I dagsläget omfattas ca 60 bolag, dvs. över hälften av alla börsbolag, av målet.

Stora och medelstora börsbolag ska före utgången av juni 2016 sätta upp och offentliggöra ett bolagsspecifikt mål om en jämnare könsfördelning. Från och med 2017 ska bolagen varje år offentliggöra hur man lyckats med målet och vilka åtgärder man vidtagit för att uppfylla målet.

Regeringen följer aktivt upp måluppfyllelsen och bolagens åtgärder och bedömer om det finns behov att se över lagstiftningen 2017?2018.

Könsfördelningen i de finländska börsbolagens styrelser har blivit jämnare de senaste åren och ligger på en bra nivå jämfört med övriga Europa. Regeringen anser dock inte att utvecklingen är tillräcklig med tanke på målet. En bedömning av förverkligandet av en jämn könsfördelning i börsbolagen gjordes i regeringens aftonskola den 14 januari i samband jämställdhetsprogrammets slutrapport.

Andelen kvinnor i finländska börsbolag har ökat från i genomsnitt 12 procent år 2008 till 23 procent år 2014 i alla bolags styrelser. I stora börsbolag är siffran ca 30 procent och i börsnoterade bolag med statlig majoritet ca 40 procent. Under regeringsperioden 2011?2015 har jämställdhetsutvecklingen i stora och medelstora börsbolag stannat av.

Inom EU utgör kvinnor i genomsnitt 20 procent av de större börsbolagens styrelser eller förvaltningsråd. Det finns dock stora skillnader länderna emellan och statistikuppgifterna gäller endast styrelserna eller förvaltningsråden i stora börsbolag.

EU-kommissionen offentliggjorde 2012 ett direktivförslag om en jämnare könsfördelning i börsbolagens förvaltningsorgan. Tillämpningsområdet för direktivförslaget skulle i Finland omfatta ca 90 börsbolag. Behandlingen av direktivförslaget pågår som bäst inom Europeiska unionens råd, där de länder som är emot direktivet utgör en blockerande minoritet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220 (e-post: fö[email protected])

 
(pdf, 0.08 Mt)
Tillbaka till toppen