Hoppa till innehåll
Media

Regeringen upphäver ändringen av lagstiftningen om förvandlingsstraff för böter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2015 13.43
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagändringen för att utvidga användningen av förvandlingsstraff för böter, som antogs av förra riksdagen och stadfästes i juni 2015, upphävs. Regeringens proposition med förslag till att upphäva lagen lämnades till riksdagen i dag den 8 oktober.

Reformen dras tillbaka och lagen upphävs i första hand på grund av finansiella orsaker. Reformen har också fått kritik och den har ansetts vara alltför ineffektiv i förhållande till kostnaderna. Till justitieministeriet och inrikesministeriet anvisades i förra vårens rambeslut ett anslag på 12,4 miljoner euro för genomförande av ändringen. På grund av statens svaga ekonomiska läge har anslaget nu strukits från Planen för de offentliga finanserna 2016-2019. Reformen kan inte genomföras utan anslaget som anvisats för detta ändamål.

Utvidgningen av användningen av förvandlingsstraff för böter var avsedd att träda i kraft under 2016 samtidigt med ändringen av bestämmelserna om föreläggande av böter och ordningsbot. Genomförandet av ändringarna hängde samman med genomförandet av justitie- och polisförvaltningens informationssystemprojekt. Avsikten var att tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande skulle ha föreskrivits särskilt i lag senare.

Efter lagändringen skulle polisen ha överlåtit ett bötesstraff till domstolen för behandling då en person som upprepade gånger dömts till böter kan anses visa likgiltighet för bestämmelser i lagen. Med upprepade gånger avses fyra liknande bötesstraff under ett år. Tingsrätten skulle kunna förvandla bötesstraffet till fängelse om böterna inte kan drivas in. Böter som förelagts av en domstol kan förvandlas till fängelse, men inte böter som förelagts av polisen.

I propositionen som i dag lämnades till riksdagen betonas det att fastän reformen upphävs, är det också för närvarande möjligt att förvandla böter till fängelse. Antalet fångar som dagligen avtjänar enbart förvandlingsstraff för böter är ca 50. Dessutom avtjänar en del av de som avtjänar fängelsestraff också förvandlingsstraff för böter.

Polisen kan redan enligt gällande bestämmelser överlåta ärendet till domstol för behandling i stället för att behandla ärendet i strafforderförfarande. Detta är vanligt till exempel i fall som gäller personer som gör sig skyldiga till snatteri. Denna del av polisens bötfällningsanvisning har uttryckligen preciserats. Dessutom har målsäganden möjlighet att vägra godkänna användning av strafforderförfarandet och föra ärendet till domstolsbehandling.

På grund av att systemet med förvandlingsstraff är dyrt, strävar man i det rådande strama ekonomiska läget efter att bl.a. öka straffsystemets förebyggande verkan och utveckla samhällets stödtjänster.

Vid justitieministeriet har man också utrett olika alternativa modeller för ett förvandlingsstraff som kan verkställas i fängelse. Vid Brottspåföljdsmyndigheten pågår ett försök där fångar som avtjänar ett förvandlingsstraff för böter placeras i institutioner för missbrukarrehabilitering eller i stödboendetjänster under den tid straffet avtjänas. Denna verksamhetsmodell har fått positiv respons.

Ytterligare upplysningar: regeringsrådet Leena Kuusama, tfn 02951 50508

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen