Hoppa till innehåll
Media

Handläggningen av brottmål och civilärenden blir gradvis elektronisk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2014 9.17
Pressmeddelande -

Accenture Oy har valts till leverantör av datasystem för att förverkliga det första skedet av det datasystem som hör till databasprojektet för åklagarväsendet och de allmänna domstolarna (AIPA). Accenture kommer även att fungera som systemintegratör för datasystemet. Datasystemet kommer att utvecklas som olika mindre helheter och systemintegratören ansvarar för att de olika delarna fungerar tillsammans.

Till en början kommer brottmål att handläggas i det nya datasystemet. Tingsrätterna kommer i slutet av år 2015 att börja handlägga häktnings- och andra tvångsmedelsärenden elektroniskt. Samtidigt kommer åklagarämbetena att ta i bruk funktioner i AIPA i anslutning till den nya lagen om föreläggande av böter och ordningsbot. Dessa funktioner kommer att ersätta åklagarnas nuvarande datasystem för handläggning av strafforder, vilket kommer att upphöra då den nuvarande lagen om strafforderförfarande upphävs.

I det nya datasystemet kommer ärenden att anhängiggöras och handläggas elektroniskt från början till slut. Till exempel förundersökningsmaterialet kommer att fås direkt från polisens datasystem.

Databasprojektet kommer att avancera stegvis. Målet är att datasystemet till alla delar kan tas i bruk under år 2018. Då kommer förutom brottmål även tvistemål och ansökningsärenden att handläggas elektroniskt i tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Åklagarväsendet kommer redan före år 2018 att övergå till att helt handlägga brottmål elektroniskt. Även de elektroniska kundtjänsterna kommer att utökas. Det kommer att byggas en elektronisk kommunikationsportal för advokater, andra ombud samt övriga enskilda parter.

Utvecklingen av det datasystem som hör till databasprojektet är det största enskilda datasystemprojektet i justitieförvaltningens historia. För finansieringen av databasprojektet har i statsbudgeten för i år reserverats 8,5 miljoner euro. De totala kostnaderna för databasprojektet beräknas uppgå till cirka 34 miljoner euro. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering

Kanslichefen för justitieministeriet, Tiina Astola, understryker att AIPA framför allt ändå är ett utvecklingsprojekt som är avsett att effektivera verksamheten och försnabba handläggningen av ärenden vid de allmänna domstolarna och inom åklagarväsendet.
– Behovet att förändra arbetsmetoder och tillvägagångssätt beaktas vid planeringen av projektet, i vilken personalen har varit med från första början.

– Projektet förverkligas på slutanvändarnas villkor och med utgångspunkt i deras behov. Ett av de viktigaste målen för projektet är att datasystemet skall vara lätt att använda. Ett datasystem som är lätt att använda och som stöder användarnas arbete väl, är en väsentlig förutsättning för ett effektivt arbete.

Tilläggsinformation:
Ordföranden för ledningsgruppen för projektet, biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 029 155 0428,
Chefen för projektbyrån Marko Loisa, tfn 029 515 0175 och
Direktör Ritva-Liisa Raatikainen (Rättsregistercentralen), tfn 029 566 5654
E-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen