Hoppa till innehåll
Media

Förfarandena för utredning av enskilda personers och företags bakgrund förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2014 10.11
Pressmeddelande -

Förfarandena för att säkerställa såväl enskilda personers som företags tillförlitlighet förnyas vid ingången av år 2015 när den nya säkerhetsutredningslagen träder i kraft. Syftet med den nya lagen är att minska samhällets sårbarhet och att skydda allmänna intressen, såsom statens säkerhet, försvaret och den allmänna säkerheten samt att förebygga verksamhet som kan medföra betydande ekonomisk skada.

Till följd av reformen motsvarar den finska lagstiftningen bättre än förut internationella regler och praxis.

Den nya säkerhetsutredningslagen ersätter den gällande lagen om säkerhetsutredningar som trädde i kraft år 2002. Den nya lagen ökar mängden arbetsuppgifter som omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning av person.

Tillämpningsområdet omfattar bl.a. personer som sköter arbetsuppgifter som hänför sig till att trygga den infrastruktur som är nödvändig för ett fungerande samhälle t.ex. inom energi-, vatten- och livsmedelsförsörjningen samt inom datakommunikationen, oavsett om de är tjänstemän eller verksamma inom den privata sektorn. I fortsättningen kan en utredning av brottslig bakgrund göras också för personer som arbetar med tillverkning av sprängämnen och personer som ansvarar för värdetransporter.

Utredning förutsätter samtycke av personen eller företaget den gäller

Säkerhetsutredningar av personer kan på samma sätt som för närvarande vara normala, omfattande eller begränsade. Normala och omfattande säkerhetsutredningar ska fortsättningsvis göras av skyddspolisen när det gäller civilärenden och av huvudstaben när det gäller ärenden inom försvarsmakten.

Enligt lagen ska begränsade säkerhetsutredningar i fortsättningen koncentreras till några polisinrättningar. På grund av informationssystemet som krävs för reformen kan detta dock förverkligas först under år 2016. Till dess görs dessa utredningar av alla polisinrättningar.

Lagen förbättrar ställningen för den som utredningen gäller samt dennes rätt att få information. Arbetsgivaren måste på förhand, till exempel redan i platsannonsen, meddela att en säkerhetsutredning kommer att skaffas.

Utredningen ska inte heller i fortsättningen få göras utan skriftligt samtycke av den person som utredningen gäller. På motsvarande sätt ska säkerhetsutredningar av företag inte kunna göras utan samtycke av företaget. Rätten att söka ändring utvidgas jämfört med den gällande lagen.

I lagen föreskrivs om vilka informationskällor som får användas när säkerhetsutredningar görs. Vissa nya informationskällor kan användas vid säkerhetsutredningar av personer. Enligt lagen kan t.ex. uppgifter som ingår i register som förs av utländska myndigheter samt på vissa villkor uppgifter som centralkriminalpolisen anmält till registret över misstänkta användas. Vid omfattande säkerhetsutredningar av personer kan även uppgifterna om en persons ekonomiska ställning kontrolleras hos olika kreditinstitut och finansiella institut, om den som utredningen gäller har gett sitt tillstånd till detta.

Genom säkerhetsutredningar av företag kontrolleras bakgrunden av företagets ansvarspersoner samt nivån på informationssäkerheten vid företaget och företagets förmåga att sköta åtaganden. Säkerhetsutredningar av företag kan göras när ett företag i egenskap av en myndighets avtalspartner får klassificerade sekretessbelagda uppgifter.

Genom lagen blir förfarandet möjligt i sådan upphandling som utförs av myndigheter och som inte omfattas att tillämpningsområdet för lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.

Register för att minska antalet antalet upprepade säkerhetsutredningar

Om säkerhetsutredningar ska i fortsättningen föras ett register för att förhindra onödiga utredningar. Registret över säkerhetsutredningar och Polisstyrelsens elektroniska tjänster införs under år 2016.

Det är möjligt att utfärda ett intyg över säkerhetsutredningen i fråga om personer som arbetar på flera olika platser som ska skyddas. Detta gäller bl.a. personer som utför installationsarbeten hos olika myndigheter. Intyget kan återkallas under de förutsättningar som föreskrivs i lag.

För att främja enhetlig praxis ska det i anslutning till justitieministeriet inrättas en särskild nämnd för bedömningskriterier. Nämnden ska ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen