Hoppa till innehåll
Media

Hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning ska utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2014 13.45
Pressmeddelande -

Det föreslås att tillämpningsområdet för systemet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas. Systemet togs i bruk vid hovrätterna år 2011. Enligt förslaget ska tillståndssystemet bli tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i största delen av brottmål. Syftet med den föreslagna reformen är att göra tillståndssystemet klarare och flytta tyngdpunkten i rättegången allt mer tydligt till tingsrättsbehandlingen. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen. I praktiken betyder systemet med tillstånd till fortsatt handläggning att alla tingsrättsavgöranden fortsättningsvis får överklagas hos hovrätten, men att ett besvär tas upp till fullskalig handläggning endast om hovrätten meddelar tillstånd till fortsatt handläggning i ärendet. Beslutet om huruvida tillstånd beviljas ska fattas enbart utifrån det skriftliga rättegångsmaterialet.

Enligt förslaget ska tillstånd till fortsatt handläggning krävas i alla tviste- och ansökningsärenden. De vanligaste ansökningsärendena är besvär över beslut som gäller betalningsoförmåga och utsökning. Också ärenden som gäller bl.a. vårdnad om barn, boende av barn och underhåll för barn ska i fortsättningen omfattas av tillståndssystemet.

I brottmål ska svaranden i fortsättningen behöva tillstånd till fortsatt handläggning, om han eller hon inte har dömts till strängare straff än fängelse i åtta månader. Om straffet har varit strängare än detta, behövs tillstånd inte. Åklagaren och brottsoffret ska alltid behöva tillstånd till fortsatt handläggning när de överklagar tingsrättens dom.

För närvarande krävs tillstånd till fortsatt handläggning i sådana tvistemål som gäller skulder eller penningfordringar där det s.k. förlustvärdet är högst 10 000 euro. Med förlustvärde avses skillnaden mellan det krav som en part har framfört i hovrätten och tingsrättens avgörande. För tillfället omfattas ansökningsärenden inte alls av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning.

I brottmål behöver svaranden i nuläget tillstånd till fortsatt handläggning, om han eller hon inte har dömts till strängare straff än fängelse i fyra månader. Åklagaren och brottsoffret behöver tillstånd, om det för det brott som överklagandet gäller inte har föreskrivits strängare straff än böter eller fängelse i högst två år.

Utvidgningen av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning är en av åtgärderna som ingår i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025. Genom att utvidga tillämpningsområdet för systemet kan man utveckla och effektivisera rättsvården. För närvarande är cirka 20 procent av besvärsärendena sådana där tillstånd till fortsatt handläggning inte meddelas. Utvidgningen uppskattas höja andelen ärenden där tillstånd inte meddelas till 35 procent.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen