Hoppa till innehåll
Media

Hyvät väestösuhteet eri ryhmien välillä rakentuvat inhimillisen kohtaamisen kautta SV

Utgivningsdatum 19.1.2017 15.50
Nyhet

I Trust-projektet som koordineras av justitieministeriet söker man modeller för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på förläggningsorterna. Projektet inleddes med att ordna utbildning för förläggningarnas personal och frivilliga samt asylsökandena på totalt sju orter. Det visade sig att det absolut viktigaste sättet att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper är att ordna möjligheter för mänskliga kontakter.

Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper kan främjas genom mänskliga kontakter

Ett sammandrag av förläggningarnas roll i arbetet för att främja goda relationer samt resultaten och iakttagelser från Trust-projektets första del publicerades idag.

Olika sätt att möjliggöra mänskliga kontakter är till exempel att ordna asylsökandena möjlighet att delta i frivillig verksamhet, göra besök utanför förläggningen och sporta tillsammans med den lokala befolkningen. Kontakten mellan befolkningsgrupperna kan stärkas också genom att informera om förläggningarnas vardag och samarbeta med lokala medier.

Möjligheterna till mänskliga kontakter har i många förläggningar integrerats till en de av det vardagliga arbetet. Mänskliga kontakter ökar förtroendet mellan de olika grupperna och trygghetskänslan i förläggningarna, men bidrar också till att aktivera människor. Vid förläggningarna strävas det efter att lösa interna konfliktsituationer genom att diskutera dem, men i allvarliga situationer är det viktigt att myndigheterna reagerar snabbt. Ett verktyg för att lösa konflikter som redan uppstått är gemenskapsmedling.

Förläggningarna har en viktig roll när det gäller att bygga upp goda relationer mellan de lokala befolkningsgrupperna. Personalen och de frivilliga är ofta lokala invånare som är verksamma även inom det lokala samhället och känner orten. Därför kan de stödja en tidig integration av asylsökandena. Förläggningarna har fått goda erfarenheter av att aktivt delta i närmiljöns verksamhet.

I den första delen av Trust-projektet ordnades sammanlagt 47 utbildningar. I utbildningen som riktades till personalen, frivilliga och kommunernas företrädare gavs information om likabehandling, principen om icke-diskriminering och referensramen för goda relationer som kan användas för att främja dessa. Asylsökandena informerades om finsk lagstiftning som gäller bland annat diskriminering, jämlikhet och integritet samt rätten att delta och yttrandefrihet. Utbildningen som riktades till asylsökandena ordnades på deras eget språk. I samband med utbildningarna samlades också information om relationerna mellan befolkningsgrupperna.

Trust-projektet baserar sig på en referensram för goda relationer. Referensramen består av fyra centrala delområden, som analyseras och behandlas i förhållande till varandra. Delområdena är känslan av trygghet, interaktion, delaktighet och möjligheter att påverka.

Trust-projektet fortsätter med en kartläggning av relationerna mellan befolkningsgrupperna, utbildning för organisationer och lokala projekt. Kartläggningen av relationerna mellan befolkningsgrupperna genomförs med flera olika metoder (bl.a. enkäter, intervjuer och medieanalyser). Projektet pågår till och med utgången av år 2018.

Ytterligare information:

projektkoordinator Mia Luhtasaari, tfn 02951 50130,
överinspektör Katriina Nousiainen, tfn 02951 50275

Bilagor

Resultaten och iakttagelser från Trust-projektets första del -publikation (på finska)

Tillbaka till toppen