Hoppa till innehåll
Media

Flera e-tjänster inom justitieförvaltningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2011 12.52
Pressmeddelande -

En ny elektronisk tjänst har öppnats inom justitieförvaltningen. Tjänsten gör det lättare att inleda ett fordringsmål vid tingsrätten och att indriva fordringar inom utsökningen.

Ansökningar om obetalda skulder vid tingsrätter

Medborgare och företag kan sända sina stämningsansökningar som gäller ostridiga fordringsmål till tingsrätten via internet. Den nya tjänsten kan användas då yrkandet gäller endast en gäldenär som inte betalt sin skuld men som inte bestrider dess existens. Typiska exempel är hyresfordran samt telefon- och elräkningar.

Den nya tjänsten är avsedd för privatpersoner och företag, särskilt för små indrivningsbyråer. De största indrivningsbyråerna har även hittills sänt sina ansökningar till domstolarnas och utsökningens datasystem på elektronisk väg. Tjänsten kan även användas av staten, kommuner och andra offentliga samfund vid indrivning av fordringar.

Medborgare kan logga in i tjänsten med sina nätbankskoder och företag med justitieförvaltningens samfundskoder. En stämningsansökan som gjorts på webben blir anhängig omedelbart efter att den lämnats in. Sökanden kan på webben följa hur behandlingen av hans eller hennes ärende framskrider. Besked om att en dom har meddelats ges per e-post, och domen finns tillgänglig även i elektronisk form. Som en bestyrkt kopia i pappersform ges domen till en borgenär som lämnat in sin stämningsansökan på webben endast på särskild begäran.

Rättegångsavgiften för fordringsmål som har inletts på elektronisk väg är för närvarande 60 euro, vilket är 20 euro mindre än avgiften för mål som inletts genom en stämningsansökan i pappersform.

Fortsatt behandling inom utsökningen

Efter att borgenären fått besked från tingsrätten att en utsökningsbar dom har förts in i domsregistret, kan han eller hon direkt övergå från tingsrättens e-tjänster till utsökningens e-tjänster och lämna in sin utsökningsansökan. Domen behövs inte längre tillställas utsökningen i pappersform, eftersom den finns tillgänglig i domsregistret. I motsats till tingsrätten kan man inte tillsvidare anlita ett ombud.

Genom utsökningens e-tjänster kan även företag och samfund ansöka om verkställighet av direkt utsökbara offentligrättsliga fordringar. Systemet har nu varit i provdrift.

Utsökningsavgifterna kvarstår oförändrade efter reformen.

Justitieförvaltningens e-tjänster kan användas på adressen www.oikeus.fi (E-tjänster). För att kunna använda tjänsterna behöver man en personlig e-postadress.

Ytterligare upplysningar:
Fordringsmål i tingsrätten: regeringssekreterare Mika Risla (JM), tfn 09 1606 7943, och
Utsökningsärenden: regeringsrådet Kari Liede (JM), tfn 09 1606 7943
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi
specialplanerare Terttu Etholén, (Riksfogdeämbetet), tfn 010 362 4561
e-post: förnamn.efternamn(at)oikeus.fi

Information om utsökning

Tillbaka till toppen