Hoppa till innehåll
Media

Johanna Korhonens utredning: Kandidaterna fram på webben, bibliotek och köpcentrer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2010 7.00
Pressmeddelande -

Medborgarnas möjligheter att få information om kandidaterna vid val borde stödas särskilt genom det allmännas åtgärder, föreslår journalisten Johanna Korhonen som har utrett på vilka sätt kandidaters publicitet vid val kan främjas. Hon föreslår i synnerhet att förvaltningens webbtjänster ska utvecklas på så sätt att väljaren lätt kan bekanta sig med kandidaterna och deras verksamhet. Syftet är att göra mindre kända kandidater och kandidater med en liten budget kända bland väljarna och därigenom främja demokratin.

Den viktigaste åtgärden för att förbättra väljarnas möjligheter att få information är enligt
förslaget att reformera justitieministeriets webbplats www.vaalit.fiså att den bättre betjänar allmänheten, kandidaterna och valmyndigheterna. Kandidaterna skulle presentera sig på vaalit.fi -webbplatsen, och genom denna webbplats skulle det vara möjligt att följa deras verksamhet också under tiden mellan val. Medierna och organisationer skulle i sina egna valmaskiner kunna utnyttja de grunduppgifter som skulle ha samlats på webbplatsen.

Vaalit.fi -webbplatsen borde innehålla anvisningar för kandidaterna om bl.a. hur att utnyttja sociala media vid valkampanjerna. Den borde också erbjuda en virtuell mötesplats där kandidaterna skulle kunna diskutera med sina väljare och t.ex. arrangera paneldiskussioner.

Alla väljare har dock inte tillgång till Internet. Därför föreslår Korhonen att grunduppgifterna om kandidaterna i de röstberättigades egen valkrets skulle sändas med den offentliga anmälan om rösträtt till alla röstberättigade. Likaledes borde kommunerna ha en mer betydande roll i utomhusreklam vid val. Kommunerna skulle kunna förbinda sig att gratis sätta upp utomhusreklamställningar samt att fästa partiernas och valmansföreningarnas valaffischer på dem. En del av kommunerna gör redan så, medan en del av dem uppbär en avgift för arbetet. Därtill skulle man vid bibliotek kunna inrätta infopunkter där valbroschyrer skulle delas ut.

Korhonen rekommenderar också att affärer ska låta kandidaterna att kampanjera t.ex. i köpcentrers aulor och korridorer. Således skulle kandidaterna kunna träffa sina potentiella väljare på samma plats där väljarna också annars sköter sina angelägenheter. För närvarande är det förbjudet att bedriva kampanjverksamhet inomhus i de flesta köpcentrerna.

Enligt förslaget borde partierna avstå från den avgift som de ibland tar ut av sina kandidater för att utarbeta informationsmaterial som gäller val. De borde också handla på ett öppet sätt när de väljer sina toppkandidater, på vilkas kampanjer partiets medel mest satsas. Deltagandet i val av de småpartier som inte får partistöd skulle kunna främjas genom att betala stöd till dem med offentliga medel.

I sin utredning konstaterar Korhonen att även sådana förslag hade lyfts fram som hon inte anser vara genomförbara. Det skulle till exempel vara problematiskt att med offentliga medel köpa annonsplats i medierna.

Utredningen om stödande av kandidaters gratis publicitet gjordes på uppdrag av justitieministeriet, eftersom valkampanjerna under senaste åren har blivit alltmer dyrare. Utredningen är förknippad med valfinansieringsreformen, om vilken ordförandena för regeringspartierna kom överens med justitieminister Tuija Brax i november 2009. Statsrådets principbeslut om främjandet av demokratin, fattat i februari 2010, ligger också bakom utredningen.

Diskussion om ämnet på Dinasikt.fi

Om kandidaters publicitet och tryggandet av väljarnas rätt att få information kan diskuteras på statsförvaltningens diskussionsforum på Internet. Diskussionen är öppen för alla och den inleds idag på adressen www.dinasikt.fi

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506
konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi, tfn 09 1606 7963
e-post: fö[email protected]
Johanna Korhonen, tfn 040 510 5906, e-post: fö[email protected]

Kandidaterna fram! På vilket sätt kan det allmänna stöda kandidaters gratis publicitet och väljarnas möjligheter att få information

Tuija Brax
Tillbaka till toppen