Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen ändras till att omfatta senare användning av publicerade personuppgifter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 10.25
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för personuppgiftslagen utvidgas till att omfatta situationer där personuppgifter som massmedierna har publicerat samlas och sparas i personregister för senare användning.

Ändringen har inga konsekvenser för massmediernas rätt att få och behandla personuppgifter för redaktionella syften utan det ska fortsättningsvis finnas särskilda bestämmelser om detta i personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen gäller inte utövandet av yttrandefriheten och därmed påverkar den förslagna ändringen inte heller annars rätten att publicera uppgifter.

För närvarande tillämpas personuppgiftslagen inte på personregister som innehåller enbart i massmedier publicerat material som sådant. Lagen måste ändras, eftersom Europeiska gemenskapernas domstol har ansett att den strider mot EU:s personuppgiftsdirektiv och kommissionen har gett Finland en formell underrättelse om detta.

Frågan lyftes fram i samband med högsta förvaltningsdomstolens mål som gällde behandling av beskattningsuppgifter. Ett bolag publicerade årligen i regionala tidningar uppgifter om över en miljon finländares beskattningsuppgifter och lämnade uppgifterna vidare till ett annat bolag för tillhandahållande av SMS-tjänster. Efter att ha fått ett förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol ansåg högsta förvaltningsdomstolen att denna verksamhet strider mot bestämmelserna om behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen.

Genom reformen förbättras de registrerades rättigheter enligt personuppgiftslagen i sådana situationer där uppgifter som massmedierna publicerat om dem behandlas senare.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Leena Vettenranta, tfn 09 1606 7695 och
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 160 67690

Högsta förvaltningsdomstolens pressmeddelande om avgörandet i beskattningsuppgiftsmålet (på finska)

Kort referat på svenska

Tuija Brax
Tillbaka till toppen